งานสนับสนุนการศึกษาและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

งานสนับสนุนการศึกษาและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
นายพุทธิชัย  นิลเพ็ชร์
นายพุทธิชัย  นิลเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-0110
หน่วยพิมพ์และจัดทำข้อสอบ
นางรุ่งนภา บุญสถิตย์
นางรุ่งนภา บุญสถิตย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
0-2201-6458
หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม
นางสาวนัฐยา ศรีสุข
นางสาวนัฐยา ศรีสุข
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
0-2201-1604
นางสาวพรธิมา งามฉายวงศ์
นางสาวพรธิมา งามฉายวงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
0-2201-0628
นายคณานนท์ ชักนำ
นายคณานนท์ ชักนำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-0736
หน่วยสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
นางสาวสราวลี อินประดิษฐ
นางสาวสราวลี อินประดิษฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2839-6723
นางธันยพร ปทุมานนท์
นางธันยพร ปทุมานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2839-6723
หน่วยวารสาร
นางสาวสายสุนีย์ อุยพานิชยนตร์
นางสาวสายสุนีย์ อุยพานิชยนตร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
0-2201-1603
หน่วยสาขาวิชาการพยาบาล
นายไสว จาดจุ้ย
นายไสว จาดจุ้ย
ผู้ช่วยพยาบาล
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
0-2201-1832
นางสาวจินตนา ก้อนทอง
นางสาวจินตนา ก้อนทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
0-2201-2895
นางสาวณิชาภา สนธะลี
นางสาวณิชาภา สนธะลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
0-2201-0694
นางสาวจิรารัช รัตนจันทร์
นางสาวจิรารัช รัตนจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
0-2201-0604
นางสาวนิจกุล ปฐมสิทธิพาณิช
นางสาวนิจกุล ปฐมสิทธิพาณิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
0-2201-0753
นางสาวเสาวคนธ์ สร้อยสนธ์
นางสาวเสาวคนธ์ สร้อยสนธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
0-2201-1601
นางสาวณัทกาญนจ์ ชุ่มสูงเนิน
นางสาวณัทกาญนจ์ ชุ่มสูงเนิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
0-2201-1769
นางสาวฐิตาภา จาดจุ้ย
นางสาวฐิตาภา จาดจุ้ย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
0-2201-0767
หน่วยพัสดุ
นางสาวจีราพร แสงอรุณ
นางสาวจีราพร แสงอรุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-0571
หน่วยพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
นางสาวจีรวรรณ โหม่งหรุ่น
นางสาวจีรวรรณ โหม่งหรุ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-1698
หน่วยบริการทั่วไป
นางณัฐมน พูลเกษร
นางณัฐมน พูลเกษร
พนักงานทั่วไป
0-2201-1603
นางสาวปุญญาพร เราเจริญสุข
นางสาวปุญญาพร เราเจริญสุข
พนักงานบริการ
0-2201-0662