ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
งานบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
นายภาสกร ศิระพัฒนานนท์
นายภาสกร ศิระพัฒนานนท์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
0-2201-0110
งานบริหารทั่วไป
นางสาวหทัยรัตน์ ลียากาศ
นางสาวหทัยรัตน์ ลียากาศ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
0-2201-0110
งานบริการวิชาการ
ดร. สุเทพ ธุระพันธ์
ดร.สุเทพ ธุระพันธ์
หัวหน้างานบริการวิชาการ
0-2201-1608, 0-2201-1512
งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นางสาวศุภญางค์ อ่อนดำ
นางสาวศุภญางค์ อ่อนดำ
หัวหน้างานการศึกษาและกิจการนักศึกษา
0-2201-2130
งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
นางสาวศศิธร ประเวช
นางสาวศศิธร ประเวช
หัวหน้างานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
0-2201-0607
งานสนับสนุนการศึกษาและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
นายภาสกร ศิระพัฒนานนท์
นายภาสกร ศิระพัฒนานนท์
หัวหน้างานสนับสนุนการศึกษาและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
0-2201-0110
งานบริหารศาลายา
 ดร.สุธิดา มาสุธน
ดร.สุธิดา มาสุธน
หัวหน้างานบริหารศาลายา
0-2441-4234 ต่อ 108