คณะกรรมการประจำโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะกรรมการประจำโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
รศ. ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี เก็จกรแก้ว
รศ. ดร.ศิราณี เก็จกรแก้ว
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา มั่นคง
รศ. ดร.สุปรีดา มั่นคง
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์
ผศ. ดร.จำปี เกรนเจอร์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
อาจารย์ ดร.จิราพร ไลนิงเกอร์
อ. ดร.จิราพร ไลนิงเกอร์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลชาติ ดวงบุบผา
ผศ. ดร.สุมลชาติ ดวงบุบผา
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ประอร ยังเจริญ
รศ. ดร.พิชญ์ประอร ยังเจริญ
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศิลปวัฒนธรรม
อ. ดร.ชุลีพร พรห์ม
อ. ดร.ชุลีพร พรห์ม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
ผศ. ดร.กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านนโยบายและแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น น้อยอุดม
ผศ. ดร.องุ่น น้อยอุดม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจการนักศึกษา
อาจารย์ ดร.อัษฎาพร นิยมญาติ
อ. ดร.อัษฎาพร นิยมญาติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์
ผศ. ดร.มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
อาจารย์ ดร.ซู้หงษ์ ดีเสมอ
อ. ดร.ซู้หงษ์ ดีเสมอ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านการคลัง
อาจารย์ ดร.สุพรรณา ครองแถว
ผศ. ดร.สุพรรณา ครองแถว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก
รศ. ดร.เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภามาศ ผาติประจักษ์
ผศ. ดร.สุภามาศ ผาติประจักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านการบริหารทรัพย์สินและพัสดุ
อาจารย์ ดร.ปิยวดี ทองยศ
อ. ดร.ปิยวดี ทองยศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงฤทัย บัวด้วง
ผศ. ดร. ดวงฤทัย บัวด้วง
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร จึงเกรียงไกร
ผศ. ดร.เบญจพร จึงเกรียงไกร
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
อ. ดร.กานต์ ฉลาดธัญญกิจ
อ. ดร.กานต์ ฉลาดธัญญกิจ
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ
รศ. ดร.เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์
รศ. ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมร  ภูมนสกุล
รศ. ดร.ศรีสมร  ภูมนสกุล
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์