งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
นางสาวหทัยรัตน์ ลียากาศ
นางสาวหทัยรัตน์ ลียากาศ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
0-2201-0110
หน่วยทรัพยากรบุคคล
นางรวิภา กวีธีระวัฒน์
นางรวิภา กวีธีระวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-2019
นางสาวปภาดา สุขเสริม
นางสาวปภาดา สุขเสริม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-0634
นางสาวเบญจวรรณ์ เอี่ยมสะอาด
นางสาวเบญจวรรณ์ เอี่ยมสะอาด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-2131
หน่วยสารบรรณ ธุรการ และเลขานุการ
นางสุนีย์ พิมพ์โพธิ์
นางสุนีย์ พิมพ์โพธิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
0-2201-0618
นางสาวสุพัตชา อาจคงหาญ
นางสาวสุพัตชา อาจคงหาญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
0-2201-1240, 0-2201-1277
หน่วยการเงินและการคลัง
นางแสงจันทร์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
นางแสงจันทร์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-0629
นางสาวศิระพัชร เหลืองลออ
นางสาวศิระพัชร เหลืองลออ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-0629
นางสาววินา ขวัญตา
นางสาววินา ขวัญตา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-2157
นางสาวพิชชาภรณ์ ศิริโสดา
นางสาวพิชชาภรณ์ ศิริโสดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-2157
หน่วยนโยบายและแผน
นางสาวเกตุวดี เจือจันทร์
นางสาวเกตุวดี เจือจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-1278
หน่วยกิจการพิเศษและศิลปวัฒนธรรม
นางสาวแพร บรรณาการ
นางสาวแพร บรรณาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-1278