ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะฯ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ปี 2566-2567

Program Structure

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์คณะฯ ยุทธศาสตร์โรงเรียนฯ
1. Global Research and Innovation SO1 จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
Outcome-Based Education
1. Research Excellence
SO1: International Publication 
สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล
SO2: Public Policy Advocacy
เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพของประเทศ
2. Innovative Education and Authentic Learning SO2 สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง
High Impact Research
2. Education Excellence
SO3: Global recognition curriculums
หลักสูตรการศึกษามีมาตรฐาน/ได้รับการรับรองมาตรฐาน
SO4: Innovative demand-driven Program for future nurses
พัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัย และเป็นที่ต้องการของสังคม
3. Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Service SO3 สร้างระบบบริการสุขภาพครบวงจร
Integrated high-quality health care
3. Academic Service Excellence
SO5: Pioneer-Specialty Learning Center
สร้างหลักสูตรระยะสั้น/บริการวิชาการที่เป็นความต้องการของสังคม
4. Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization SO4 การบริหารจัดการเพื่อความย่ั่งยืน
Management for Sustainability
4. Centered Learning Resources
SO6: Modernized LRC &Innovative Media
ศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย และนวัตกรรมทางการศึกษา
  SO5 บุคลากรเป็นเลิศ
People Excellence
5. High Performance Organization (HPO) 
SO7: Performance excellence nursing school 
พัฒนาสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ
SO8: High performance faculty and staff
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
  SO6 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการเปลี่ยนแปลง
Digital Technology for Transformation
SO9: Digital Transformation
การบริหารจัดการและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ