กำหนดการเรียนการสอน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปี 2564

กำหนดการเรียนการสอน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปี 2564

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสีวิทยา (เพิ่ม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสีวิทยา (เพิ่ม)

 
ประกาศรับสมัครสอบ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสีวิทยา

ประกาศรับสมัครสอบ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสีวิทยา

 
ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก
เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND

 
 ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ ดร.กานต์ ฉลาดธัญญกิจ (หัวหน้าโครงการ) และทีมคณาจารย์ เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากศูนย์วิจัย และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ขอแสดงความยินดี
แด่
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์  วิสุทธิพันธ์
(ที่ปรึกษาโครงการ)
อาจารย์ ดร.กานต์ ฉลาดธัญญกิจ
(หัวหน้าโครงการ)
อาจารย์ ดร.แสงเดือน ปิยะตระกูล
อาจารย์ ดร.ดวงฤทัย  บัวด้วง 
อาจารย์ ดร.จินดา นันทวงษ์
อาจารย์ ดร.พรศิริ พิพัฒนพานิช
เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากศูนย์วิจัย
และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

 
ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยอาจารย์ ดลฤดี คำขอด เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ Journal of the American Medical Informatics Association

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยอาจารย์ ดลฤดี คำขอด
เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ Journal of the American Medical Informatics Association

  ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง