ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง "ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้สมรรถนะในการดูแลแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละระดับประสบการณ์การ ทำงาน"

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง "ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้สมรรถนะในการดูแลแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละระดับประสบการณ์การ ทำงาน" น.ส. อังค์วรา ทองห่อ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด

 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กเกิดก่อนกำหนดอายุ 1-2 ปี"

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กเกิดก่อนกำหนดอายุ 1-2 ปี"  น.ส. วิลาสินี วงศ์แสง  วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 / ( เวลา 09:01 - 12:00 น.) ห้อง 505 ชั้น 5 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง "ทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียนที่เกิดก่อนกำหนด คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์"

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง "ทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียนที่เกิดก่อนกำหนด คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์" น.ส. แพรวพันธ์ ศรียาภัย วันที่  29 มิถุนายน 2564 / ( เวลา 13:01 - 16:00 น.)

 
 ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาจากมูลนิธิรามาธิบดี ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาจากมูลนิธิรามาธิบดี ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ได้แก่
1.นางสาวณัฐชยาพร ชมชู รหัสนักศึกษา 6436758 RACN/M
2.นางสาวกนกวรรณ ชื่นแพร รหัสนักศึกษา 6436760 RACN/M 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต ไกรถาวร เลขานุการ หลักสูตรฯ ให้เกียรติลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 418 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอแสดงความยินดี แด่ คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอแสดงความยินดี แด่คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์  ในวารสารระดับนานาชาติ และ ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์  ในวารสารระดับนานาชาติ และ ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564

 
ขอแสดงความยินดี แด่คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์  ในวารสารระดับนานาชาติ และ ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์  ในวารสารระดับนานาชาติ และ ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564

  ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง