ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของดนตรีบำบัดต่อกลุ่มอาการ หลังได้รับยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดงตับ ในผู้ป่วยมะเร็งตับ โดย นางสาววาสนา ขันตี

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์

เรื่อง

ผลของดนตรีบำบัดต่อกลุ่มอาการ

หลังได้รับยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดงตับ

ในผู้ป่วยมะเร็งตับ

โดย

นางสาววาสนา ขันตี

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นามจันทรา กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ออนไลน์ผ่านระบบ

zoom

 

 

 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมวางแผนจำหน่ายต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังผ่าตัด ทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์

เรื่อง

ผลของโปรแกรมวางแผนจำหน่ายต่อความรู้

พฤติกรรมการดูแลตนเอง

และความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังผ่าตัด

ทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

โดย

นางสาวอัจฉรา พลไชย

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลชาติ ดวงบุบผา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรลักณ์ เอื้อกิจ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

เวลา 13.00 - 16.00 น.

 
Oral thesis defence and committee Effects of brief motivational interviewing on self-management, medication adherence, and glycemic control among patients with uncontrolled T2DM in community

Oral thesis defence and committee

Effects of brief motivational interviewing on

self-management, medication adherence, and glycemic

control among patients with uncontrolled T2DM in community

By

Miss NARUEMON SAWAENGSRI

ORAL THESIS DEFENCE COMMITTEE

Associate Professor Dr. Wantana Maneesriwongul

Chair

Associate Professor Dr. Erica Schorr

Member (External Examiner)

Lecturer Dr. Supichaya Wangpitipanit

Member

Associate Professor Dr. Noppawan Piaseu

Member

November 3, 2021

8.00 - 10.00 am.

423 Room, Floor 4, Ramathibodi School of Nursing

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

 
ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “คนดี ศรีมหิดล” ประจำปี 2564

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “คนดี ศรีมหิดล” ประจำปี 2564 ในประเภทอาจารย์ จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อประกาศเกียรติคุณ และยกย่องให้กำลังใจผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2564

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2564 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดีของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
ขอแสดงความยินดี แด่ คณาจารย์ และทีมวิจัยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดี
แด่ คณาจารย์ และทีมวิจัยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 
เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2564

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดี
แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
(อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
ประจำปี 2564 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี
จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง