พันธกิจด้านบริการวิชาการ

พันธกิจด้านบริการวิชาการ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้พันธกิจด้านบริการวิชาการเป็น 1 ใน 3 พันธกิจหลัก ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านบริการวิชาการของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีสู่สังคม เป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนแนวคิด ทฤษฎี ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมทางการพยาบาลที่ทันสมัยระดับชาติและนานาชาติ แก่พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ผู้บริหารการพยาบาล นักวิจัย และบุคลากรทางการพยาบาล จากสถาบันการศึกษาพยาบาลและโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

โดยมีคณะกรรมการบริการวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากแต่ละสาขาวิชาการพยาบาล เป็นผู้ควบคุมและดำเนินการด้านบริการวิชาการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ KPI ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ คือ ร่วมวางแผนและพัฒนาการบริการวิชาการด้านการจัดประชุมวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง และเสนอหัวข้อการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ต่อคณะกรรมการประจำโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานบริการวิชาการ ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งประสานงานกับทางสภาการพยาบาลในการจัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์แก่พยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำแผนส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีในการแต่ง/เขียนตำราทางวิชาการสาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อการเรียนการสอนและการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน และดำเนินจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีในการเขียนตำราทางวิชาการสาขาพยาบาลศาสตร์ให้ได้ตามมาตรฐานสากล ประสานงานให้มีการเขียนตำราในแต่ละสาขาวิชาการพยาบาล