You are here

งานบริหาร ณ ศาลายา

 
หัวหน้างานบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ณ ศาลายา
นางสาวชลวิภา พงษ์สุภา
นางสาวชลวิภา พงษ์สุภา
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหาร ศาลายา
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 608
 
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา และคอมพิวเตอร์
น.ส.ณัฐณิชา เขียวทอง
นางสาวณัฐณิชา เขียวทอง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 312
 
นายจตุรงค์	เสริมสุข
นายจตุรงค์ เสริมสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 312
 
นายสุวิชา วงษ์สิงห์
นายสุวิชา วงษ์สิงห์
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 312
 
เจ้าหน้าที่ ช่างประจำอาคาร
นายสมศักดิ์ มาเจริญ
นายสมศักดิ์ มาเจริญ
นายช่างเทคนิค
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 110
 
นายอนันต์	ด้วงอุ่น
นายอนันต์ ด้วงอุ่น
นายช่างเทคนิค
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 110
 
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางสาวนฤดีสงวนปุญญศิริ
นางสาวนฤดี สงวนปุญญศิริ
บรรณารักษ์
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 501
 
เจ้าหน้าที่ห้องฝึกทักษะทางการพยาบาล
นางสาวชลวิภา 	พงษ์สุภา
นางสาวชลวิภา พงษ์สุภา
พยาบาล
โทร.0-2441-4234 ต่อ 304
 
นางนงลักษณ์ 	คิมหะจันทร์
นางนงลักษณ์ คิมหะจันทร์
ผู้ช่วยพยาบาล
โทร.0-2441-4234 ต่อ 304
 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/ธุรการ
นางจันทร์เพ็ญ ชุมพล
นางจันทร์เพ็ญ ชุมพล
เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 111
 
นางสุธิดา นาคจีนวงษ์
นางสุธิดา นาคจีนวงษ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 111
 
เจ้าหน้าที่แม่บ้านประจำอาคาร
นางสมบูรณ์ สวัสดีดวง
นางสมบูรณ์ สวัสดีดวง
พนักงานทั่วไป
 
นางเครือวัลย์ เริงธรรม
นางเครือวัลย์ เริงธรรม
พนักงานทั่วไป
 
นางประเทือง ม่วงศรีสันต์
นางประเทือง ม่วงศรีสันต์
พนักงานทั่วไป
 
นางสาวพรรณี สิทธิโสภณ
นางสาวพรรณี สิทธิโสภณ
พนักงานทั่วไป
 
เจ้าหน้าที่หอพักฯ
นางสายหยุด ม่วงมั่งมี
นางสายหยุด ม่วงมั่งมี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 661
 
เจ้าหน้าที่แม่บ้านประจำหอพัก
นางสมทรง สุขนาบูรณ์
นางสมทรง สุขนาบูรณ์
พนักงานบริการ
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 666
 
นางสวง การะเวก
นางสวง การะเวก
พนักงานบริการ
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 666
 
นางสาวจรรยารัตน์ สุนทรารักษ์
นางสาวจรรยารัตน์ สุนทรารักษ์
พนักงานทั่วไป(ลูกจ้างชั่วคราว)
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 666
 
นางสุมาลี สุขศรี
นางสุมาลี สุขศรี
พนักงานทั่วไป(ลูกจ้างชั่วคราว)
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 666