หลักสูตรพยาบาล และสาขาวิชาการพยาบาล

สาขาวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ (Midwifery)
สาขาวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
Title
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
Title
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ