สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ภาษาอังกฤษ: Board Certified Training Program in Community Nurse Practitioner

ปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม: วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ชื่อย่อ: วพย. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ชื่อเต็ม: Diplomate, Thai Board of Advanced Community Nurse Practitioner

ชื่อย่อ: Dip. ACNP

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาของหลักสูตร

              การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้มีความรู้ความชำนาญขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มีความจำเป็นต้องดำเนินการฝึกอบรมทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคคล ครอบครัว และ ชุมชน ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการบาดเจ็บ การรักษาโรคเบื้องต้น การจัดการและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ตลอดจนการดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยง หรือ กลุ่มด้อยโอกาสในชุมชน โดยเสริมพลังอำนาจบุคคล ครอบครัว และกลุ่มทางสังคมในการดูแลสุขภาพตนเองและพึ่งพากันเองอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินและออกแบบระบบบริการสุขภาพ พัฒนานโยบายสาธารณะและเครื่องมือตลอดจนวิธีการเพื่อการจัดการกับปัจจัยที่กำหนดภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชนได้อย่างเป็นระบบ

 

คำนิยาม

             การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เป็นสาขาวิชาเฉพาะทางการพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพ ปัจจัยที่กำหนดภาวะสุขภาพการจัดการกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยของครอบครัว/ชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การออกแบบการเสริมความเข้มแข็งของบุคคล ครอบครัว และชุมชน การจัดการครอบครัวหรือองค์กรในชุมชน และการเสริมพลังอำนาจบุคคลและกลุ่มทางสังคม โดยเชื่อมโยงความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล ระบาดวิทยา ประชากรศึกษา การแพทย์ เทคโนโลยี และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย ศิลปะการพยาบาล ความเข้าใจในประสบการณ์และความเป็นคนรวมทั้งการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้

1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ ปัญหาด้านสุขภาพและปัจจัยที่กำหนดภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชน

2. มีความสามารถในการออกแบบโครงการ/กิจกรรมการพยาบาลเพื่อการเสริมความเข้มแข็งให้บุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพชุมชนในการจัดการและดูแลกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเฉพาะโรค กลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง

3. มีความสามารถในการเสริมความเข้มแข็งในการจัดการครอบครัว และองค์กรในชุมชน และการเสริมพลังอำนาจบุคคล และกลุ่มทางสังคม ในการดูแลสุขภาพ และการจัดการกับปัจจัยที่กำหนดภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชน

4. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับองค์กรชุมชน หน่วยงาน และ บุคลากรด้านสุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมาย และครอบครัว การเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน และการเสริมพลังอำนาจบุคคล และกลุ่มทางสังคมในชุมชน

5. มีความสามารถในการสอน ฝึกทักษะเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติให้การปรึกษาแก่ผู้ป่วยผู้ใช้บริการ ครอบครัว ผู้ดูแล นักศึกษา เจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพและหน่วยงานอื่นได้อย่างเหมาะสม

6. มีความสามารถในการพัฒนาและนำใช้ระบบข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิตอลในการดูแลผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ การเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงระบบครอบครัว ระบบบริการสุขภาพชุมชน การเสริมพลังอำนาจบุคคล ครอบครัว และกลุ่มทางสังคม

7. มีความสามารถในการเป็นผู้นำในองค์กรและระบบเพื่อปรับปรุงคุณภาพ และมีความคิดเชิงระบบ

8. มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นผู้ชี้นำความถูกต้องและสื่อความคิดที่ดีงามด้านสุขภาพให้กับสังคม มีความไวเชิงวัฒนธรรม และมีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการพยาบาลในสาขาที่เชี่ยวชาญ

9. มีความสามารถเชิงวิชาการ และการคิดเชิงวิเคราะห์ ในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

10. มีความสามารถในการปรับปรุงสุขภาพของคนในชาติโดยการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การจัดการกับภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง และปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยของครอบครัวและชุมชน

11. มีความสามารถในการจัดการและการประเมินผลลัพธ์ของการบริการสุขภาพ

 
 

Program Learning
Outcomes: PLOs
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร