เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา

เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา

หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

นางสาวศศิธร ประเวช
นางสาวศศิธร ประเวช
หัวหน้างานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
โทร. 02-201-0607
 

เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาโท

นางสาวพัณณ์ชิตา ลิ้มอารีย์
นางสาวพัณณ์ชิตา ลิ้มอารีย์
นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-201-0607
 
นางสาวจีรวรรณ โหม่งหรุ่น
นางสาวจีรวรรณ โหม่งหรุ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0608
 
นางสิริวรรณ พิจารโชติ
นางสิริวรรณ พิจารโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0608
 
นางสาวพิมพ์ชนก ขำท้วม
นางสาวพิมพ์ชนก ขำท้วม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-2018
 

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

นางสาวนฤมล ทิพวัฒน์
นางสาวนฤมล ทิพวัฒน์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 02-201-2018
 

เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาโท(นานาชาติ)

นางสาวทักษอร วงศ์ทองคำ
นางสาวทักษอร วงศ์ทองคำ
นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-201-0638
 

เจ้าหน้าที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

นางสาวสุณิสา บัวประเสริฐ
นางสาวสุณิสา บัวประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-2174
 

เจ้าหน้าที่หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร

นางสาวเบญจมาศ พรมศิลา
นางสาวเบญจมาศ พรมศิลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0611