สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ภาษาอังกฤษ: Board Certified Training Program in Adult and Gerontological Nursing

ปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม: วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
             สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ชื่อย่อ:  วพย. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ชื่อเต็ม: Diplomate, Thai Board of Advanced Practice in Adult and Gerontological Nursing

ชื่อย่อ: Dip. APAGN

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาของหลักสูตร

              การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้มีความรู้ความชำนาญขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีความจำเป็นต้องดำเนินการฝึกอบรมทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นปัญหาสำคัญของระบบสุขภาพของประเทศ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและมีความพิการ ผู้ป่วยภาวะวิกฤตและเฉียบพลัน ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ประสบภาวะฉุกเฉินการบาดเจ็บและสาธารณภัย ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ครอบคลุมการบำบัดรักษาแบบองค์รวม การฟื้นฟูสภาพ และการพัฒนาศักยภาพในการจัดการตนเองอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ในเวลาที่เหมาะสม จนเกิดผลลัพธ์ที่ดีของการบริการพยาบาล ตลอดจนของระบบสุขภาพ

คำนิยมหลักสูตร

                  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเป็นสาขาวิชาเฉพาะทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน วินิจฉัย การบำบัด ดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อน การส่งเสริมศักยภาพในการดูแลและจัดการตนเองของผู้ป่วยและครอบครัว การพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการบริหารจัดการระบบบริการในผู้ป่วยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและมีความพิการ ผู้ป่วยภาวะวิกฤตและเฉียบพลัน ผู้ป่วยโรคมะเร็ง หรือผู้ประสบภาวะฉุกเฉินการบาดเจ็บและสาธารณภัย โดยเชื่อมโยงความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการแพทย์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยี และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย ศิลปะการพยาบาล และความเข้าใจในประสบการณ์และความเป็นคนซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการปฏิบัติและเกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อตัวผู้ป่วยครอบครัว องค์กร และระบบบริการสุขภาพของประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านพยาบาลศาสตร์ ความรู้ทางการแพทย์ การสาธารณสุข แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และสามารถนำมาประยุกต์ในการพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เชี่ยวชาญต่อไปนี้ คือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้มีความพิการ ผู้ป่วยภาวะวิกฤตและเฉียบพลัน ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ผู้บาดเจ็บและประสบสาธารณภัย

2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและระบบสุขภาพ การเงินการคลังของระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการในกลุ่มที่เชี่ยวชาญ และสามารถนำมาประยุกต์ในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบบริการได้อย่างเหมาะสม

3. มีความสามารถเป็นผู้นำในองค์กรและระบบ สามารถใช้ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิตอล ในการปรับปรุงคุณภาพการดูแล ริเริ่มโครงการต่างๆ จัดการกับความเสี่ยงและภาวะคุกคามต่อสุขภาพของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และประเมินผลลัพธ์ของการบริการสุขภาพได้

4. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการพยาบาลที่ทันสมัยเพื่อการนำมาใช้ในระบบการดูแลผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการในกลุ่มที่เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสม

5. มีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลโดยตรง (Direct care) เป็นผู้นำทางทางคลินิก และทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Collaboration) ในการจัดการดูแลแบบองค์รวมในผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนในกลุ่มที่เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การดูแลได้อย่างมีคุณภาพ

6. มีความสามารถในการสอน ชี้แนะกำกับ เป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติและให้การปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ/ครอบครัว นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม

7. มีความสามารถเชิงวิชาการ คิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และการวิจัยรวมถึงสามารถนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการตลอดจนสื่อต่างๆ

8. มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวแทนผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดนโยบายทางสุขภาพที่มีความยุติธรรม ความเท่าเทียม สามารถชี้นำความถูกต้องและสื่อความคิดที่ดีงามด้านสุขภาพให้กับสังคม มีความไวเชิงวัฒนธรรม

9. เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้า สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง

 
 

Program Learning
Outcomes: PLOs
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร