คณาจารย์หลักสูตรเวชปฏิบัติชุมชน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
ประธานหลักสูตร
 
 

ผศ.ดร.ผจงจิต ไกรถาวร
เลขานุการหลักสูตร

 
 

 
 
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
 
รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร.สุภาพ อารีเอื้อ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองคำ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ผศ.ดร.กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ผศ.ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ผศ.ดร.ผจงจิต ไกรถาวร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ผศ.ดร.สิริรัตน์ ลีลาจรัส
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ผศ.ดร.สุภามาศ ผาติประจักษ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ผศ.ดร.โสภิณ แสงอ่อน
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ผศ.ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
อาจารย์ ดร.จิราพร ไลนิงเกอร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ผศ.ดร.วรรณา สนองเดชร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
อาจารย์ ดร.ซู้หงษ์ ดีเสมอ
อาจารย์ประจำหลักสูตร