รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง ธีระทองคำ

อีเมล์ : sangthong.ter@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1600

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ปริญญาเอก/เทียบเท่า(Nursing) Virginia Commonwealth University

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว/การพยาบาลชุมชน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยง HT/DM
2. การแพทย์ทางเลือกและบำบัดเสริมทางการพยาบาล
3. กฎหมายทางการพยาบาล

 
ผลงานทางวิชาการ

- แสงทอง ธีระทองคำ,รัชนก พลเยี่ยม,ภัทราภรณ์ คูณมี.(2021).Effect of Traditional and Modified Arm Swing Exercise Programs on Blood Glucose and Nutritional Status among People with Type 2 Diabetes: A Secondary Data Analysis. 25,(3),.

- รัชนก พลเยี่ยม,แสงทอง ธีระทองคำ.(2564).Effects of Modified Arm Swing Exercise Program on Capillary Plasma Glucose and Body Composition in People with Uncontrolled Type 2 Diabetes. The Bangkok Medical Journal 15,(2),193-197.

- ปิยะรัตน์ วงค์สน,บุญทวี สุนทรลิ้มศิริ,แสงทอง ธีระทองคำ,จิตติมา มโนนัย บาร์ทเล็ทท์.(2563).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความปวดของสตรีแท้งบุตรเองที่ได้รับการขูดมดลูก. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 7,(1),91-103.

- อุไรวรรณ นนท์ปัญญา,แสงทอง ธีระทองคำ,จิราพร ไลนิงเกอร์.(2563).ผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในการดูแลเท้าต่อพฤติกรรมการดูแลเท้า และการสูญเสียความรู้สึกที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 7,(2),76-91.

- แสงทอง ธีระทองคำ,Nattida Panyatanakun ,Sakda Arj-Ong Vallibhakara .(2020).Factors Associated with Well-Being of Family Caregivers of Children with Cerebral Palsy in Bangkok. journal of medical association of thailand 103,(11),1214-1219.

- Chiaprasert S.,Sakunhongsophon S.,Terathongkum S.(2562).Effects of Pressure Sore Prevention Program on Knowledge and Self-Efficacy of Family Caregivers in Decreasing Pressure Sore Risk of Persons with Cerebrovascular Disease. The Bangkok Medical Journal 15,(1),51-56.

- HONEY OO,Somnuk Sakunhongsophon,Sangthong Terathongkum.(2019).Factors Related to Health Behaviors in Persons with Hypertension, Myanmar. Makara J. Health Res 22,(3),107-114.

- ณัฐธิดา ปัญญาธนคุณ,แสงทอง ธีระทองคำ,สมนึก สกุลหงส์โสภณ.(2562).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลเด็กสมองพิการของญาติผู้ดูแลในกรุงเทพมหานคร. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 6,(1),5-18.

- อังศุมาลิน พรจันทร์ท้าว,สมนึก สกุลหงส์โสภณ,แสงทอง ธีระทองคำ.(2562).ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพข้อต่อความรู้และทักษะของญาติผู้ดูแล และการเคลื่อนไหวของข้อของผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 6,(1),52-67.

- นพรัตน์ สวนปาน,แสงทอง ธีระทองคำ,สมนึก สกุลหงส์โสภณ.(2562).ปัจจัยทำนายความเครียดในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนที่เลือกสรร. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 11,(2),133-148.

- พิมพ์ณภัสร ทองทราย,แสงทอง ธีระทองคำ,นพวรรณ เปียซื่อ,กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์.(2561).ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติการดูแลผู้ที่เสี่ยงต่อเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า 29,(1),148-158.

- Phonyiam R.,Terathongkum S.,Lininger J..(2561).Effects of Arm Swing Exercise Program on Blood Sugar Level, Nutritional status and Perceived Self-Efficacy for Exercise in Persons with Uncontrolled Type 2 Diabetes Mellitus . The Bangkok Medical Journal 14,(2),34-39.

- Wanna J.,Terathongkum S.,Thipsuwannakool V..(2561).Effects of Arm Swing Exercise Program on HbA1c and Nutritional Status in Adults with Type 2 Diabetes in Community. The Bangkok Medical Journal 14,(1),23-28.

- Terathongkum S.,Wangpitipanit S.,Kraithaworn P.,Vallibhakara SA..(2018).A Community-Based Lifestyle Modification for Prevention Diabetes in Pre-Diabetes: A Quasi-Experimental Study. Journal of the medical association of Thailand 101,(3),297-304.

- แสงทอง ธีระทองคำ,ผจงจิต ไกรถาวร,ไพรินทร์ พูลสุขโข,สุจิตรา พูลสวัสดิ์.(2561).ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่วมกับการแกว่งแขนต่อดัชนีมวลกายและค่าน้ำตาลในเลือดปลายนิ้วในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 5,(1),19-31.

- สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์,แสงทอง ธีระทองคำ,มะลิวัลย์ ภาคพยัคฆ์.(2560).ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแรนสามสิบต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน ดัชนีมวลกาย และค่าน้ำตาลในเลือดปลายนิ้วของผู้ที่เสี่ยงต่อเบาหวาน . รามาธิบดีพยาบาลสาร 23,(3),358-370 .

- สุภาพร คำสม,แสงทอง ธีระทองคำ,กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์.(2560).ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนต่อระดับน้ำตาลสะสมในเลือดและภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 4,(2),46-60.

- Seetee S. ,Terathongkum S. ,Maneesriwongkul W. ,Arj-ong Vallipakorn S. .(2016).Effect of pulmonary rehabilitation program with meditation on perceived self-efficacy, pulmonary rehabilitation behaviors, exercise tolerance, and dyspnea in patients with chronic obstructive pulmonary disease . Journal of Medical Associate Thailand 99,(7),828-838.

- อรุณี สมพันธ์,แสงทอง ธีระทองคำ,นพวรรณ เปียซื่อ,สมนึก สกุลหงส์โสภณ.(2558).ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในผู้ที่เสี่ยงต่อเบาหวาน. รามาธิบดีพยาบาลสาร 21,(1),96-109.

- นันทภรณ์ นรินทร์นอก ,สมนึก สกุลหงส์โสภณ,แสงทอง ธีระทองคำ.(2558).พฤติกรรมสุขภาพบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังในชุมชนที่เลือกสรร . วารสารพยาบาลสาธารณสุข 29,(3),1-18.

- Phonyiam R,Terathongkum S.,Thungsarn S.,Vallipakorn S..(2558).Effect of Lifestyle Modification Program with Arm Swing Exercise on Health Behavior, Nutritional Status and Capillary Blood Sugar of persons with Pre-diabetes in the Community. The Bangkok Medical Journal 10,(),16-21.

- แสงทอง ธีระทองคำ,ณัฏฐิรา ประสาทแก้ว ,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล.(2557).ผลของโปรแกรมการเยี่ยมบ้านร่วมกับการติดตามทางโทรศัพท์ ต่อพฤติกรรมสุขภาพ และภาวะสุขภาพของผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ . รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(3),356-371.

- กัลปังหา โชสิวสุกล,แสงทอง ธีระทองคำ.(2559).กรณีศึกษา : ผลลัพธ์การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบมีส่วนร่วม. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย3,(2),58-65.

- ธิดารัตน์ ลาลาด,แสงทอง ธีระทองคำ,ประคอง อินทรสมบัติ.(2558).การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารร่างกายด้วยโยคะในผู้ที่มีภาวะปวดหลังส่วนล่าง. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย2,(2),60-72.

- แสงทอง ธีระทองคำ.(2560).การออกกำลังกายแบบแกว่งแขนเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย4,(1),36-44.