ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร

อีเมล์ : nareemarn.nee@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2895

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลชุมชน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน (สตรีมุสลิม)

 
ผลงานทางวิชาการ

- Yan L. D.,Hanvoravongchai P., Aekplakorn W.,Chariyalertsak S.,Kessomboon P.,Assanangkornchai S.,Taneepanichskul S.,Neelapaichit N.,Stokes A. C..(2020).Universal coverage but unmet need: National and regional estimates of attrition across the diabetes care continuum in Thailand. PLOS ONE 15,(1),e0226286..

- ศิริรัตน์ จำนงค์จิตต์,นพวรรณ เปียซื่อ,นรีมาลย์ นีละไพจิตร,สิรินทร ฉันศิริกาญจน.(2563).ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการ กับความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอาย. วารสารพยาบาลทหารบก 21,(2),192-202.

- Satit Promkhajorn,นรีมาลย์ นีละไพจิตร,ธิราภรณ์ จันทร์ดา,วราภรณ์ ทิพย์สุวรรณกุล.(2563).Living with the Unwelcome Guest: Thai Muslims Living with Type 2 Diabetes Mellitus. 16,(2),174-181.

- -,นรีมาลย์ นีละไพจิตร,สุภามาศ ผาติประจักษ์.(2563).Effects of basic life support training program on knowledge, perceived self-efficacy and basic life support performance in village health volunteers . Chulalongkorn Medical Journal 64,(4),375-380.

- Wiriya B.,Piaseu N.,Neelapaichit N.,Tantiprasoplap S..(2019).Prevalence and Predictors of Sarcopenia in Older People with Type 2 Diabetes. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 23,(3),297-309.

- ORATHAI PIAMSIRI,Julaluk Kaveevivithchai,Nareemarn Neelapaichit.(2561).Relationships of Selected Factors, Health Literacy and Clinical Outcomes in Community Dwellers with Hypertension. The Bangkok Medical Journal 14,(2),40-47.

- จุฑาพร ศรีจันทร์,จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย,นรีมาลย์ นีละไพจิตร,ธรรมรัฐ ฉันทแดนสุวรรณ.(2561).ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถแห่งตน และวิดิทัศน์การ์ตูนแอนิเมชั่น ต่อความรู้ ความวิตกกังวล และการรับรู้ความสามารถแห่งตนของผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจ. วารสารสภาการพยาบาล 33,(1),89-102.

- กอบกุล กลีบบัว,นพวรรณ เปียซื่อ,นรีมาลย์ นีละไพจิตร,สุกัญญา ตันติประสพลาภ.(2561).ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนต่อภาวะโภชนาการในสตรีสูงอายุที่เสี่ยงต่อเมแทบอลิกซินโดรม. วารสารสภาการพยาบาล 33,(1),28-37.

- Neelapaichit N.,Kaveevivithchai J.,Piaseu N..(2560).Preliminary Study of Effects of Diet Control Program using Food Exchange on Knowledge, Food Consumption Behaviors, and Glycemic Control among Persons with Type 2 Diabetes. The Bangkok Medical Journal 13,(2),49-54.

- Worapitpong S,Neelapaichit N,Sirivarasai J,Piaseu N,Neelapaichit N,Maruo.(2560).Effects of an Insecticide Exposure Prevention Program on Exposure and Blood Cholinesterase Levels in Thai Farmers. The Bangkok Medical Journal 13,(2),41-48.

- วิโรจน์ เจ้ยเปลี่ยน,นพวรรณ เปียซื่อ,จินตนา ศิริวราศัย,นรีมาลย์ นีละไพจิตร.(2560).การใช้สารเคมีกำจัดแมลง การรับรู้ภาวะสุขภาพกับภาวะสุขภาพของเกษตรกรที่ทำงานสัมผัสสารเคมีกำจัดแมลง. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29,(3),89-100.

- ธวัชชัย ยืนยาว,นรีมาลย์ นีละไพจิตร,จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย.(2560).พฤติกรรมแสวงหาบริการสุขภาพของผู้สูงอายุชาวกูยในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 27,(3),120-132.

- สุชาดา เจะดอเลาะ ,จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย,นพวรรณ เปียซื่อ,นรีมาลย์ นีละไพจิตร.(2559).การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการดูแลตนเองสำหรับชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง. วารสารสภาการพยาบาล 31,(1),83-94.

- ปิยรัตน์ ชลสินธุ์,จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย,นรีมาลย์ นีละไพจิตร,นพวรรณ เปียซื่อ.(2559).ผลของโปรแกรมควบคุมความดันโลหิตต่อความเชื่อด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ปริมาณโซเดียมที่ได้รับ และระดับความดันโลหิตของผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน . วารสารสภาการพยาบาล 31,(4),63-75.

- ปวณา ยนพันธ์,จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย,นรีมาลย์ นีละไพจิตร.(2559).บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสื่อประสมเพื่อส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในนักศึกษาสายอาชีพ . วารสารสภาการพยาบาล 31,(4),91-103.

- Saibuathong N.,Neelapaichit N..(2558).Smoking, hemoglogin A1c and complications in people with type 2 diabetes mellitus. The Bangkok Medical Journal 10,(),10-15.

- อนงค์ ดิษฐสังข์ ,นรีมาลย์ นีละไพจิตร,พัชระกรพจน์ ศรีประสาร.(2558).อุบัติการณ์และปัจจัยการเกิดการพลัดตกหกล้อมที่บ้านของผู้ป่วยภายหลังออกจากโรงพยาบาล . วารสารพยาบาลสาธารณสุข 29,(3),78-89.

- พิทยา สังข์แก้ว,มณฑา เก่งการพานิช,ธราดล เก่งการพานิช,นรีมาลย์ นีละไพจิตร.(2558).ผลของโปรแกรม การเลิกสูบบุหรี่ของบุคลากรโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 21,(3),55-67.

- นิชธิมา เสรีวิชยสวัสดิ์ ,พวงรัตน์ มณีวงษ์,อรณีย์ ศรีสุข ,ณัฎฐ์พัชร์ โพธิ์เงิน ,นรีมาลย์ นีละไพจิตร.(2557).ศึกษาปัจจัยเสี่ยงการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน . วารสารพยาบาลสาธารณสุข 28,(3),30-40.

- Neelapaichit N.,Tanasugarn C.,Wattanasomboon P.,Chansatitporn N..(2556).Development of Natural Helper Characteristic Scale (NHCS): An Instrument for Identifying Natural Helpers for Health Area in Thai Context. JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND 96,(12),153-160.