ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา

อีเมล์ : tiraporn.jun@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0694

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(Nursing) The University Of Pennsylvania

- ปริญญาเอก/เทียบเท่า(Nursing) The University Of Washington

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง
2. การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
3. การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- Thapanakulsuk P.,Sirapo-ngam Y.,Estwing Ferrans C.,Orathai P.,Junda T..(2020).Psychometric Testing of a Spiritual Well-being Scale for People with Cancer. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24,(1),39-53.

- Satit Promkhajorn,นรีมาลย์ นีละไพจิตร,ธิราภรณ์ จันทร์ดา,วราภรณ์ ทิพย์สุวรรณกุล.(2563).Living with the Unwelcome Guest: Thai Muslims Living with Type 2 Diabetes Mellitus. 16,(2),174-181.

- Sumdaengrit B,,Junda T,.(2018).Factors Predicting the Sense of Coherence in Thai Women with Breast Cancer after Treatment in University Hospital. Journal of the Medical Association of Thailand 101,(4),517-521.

- Junda T.(2018).Factors Predicting Sexual Dysfunction in Thai Cancer Patients after treatment. Trends in Telemedicine & E-health 1,(2),.

- Junda T.,Sumdaengrit B..(2018).Gender and Sexual Dysfunction in Thai Cancer Patients: A Comparative Study. Journal of the Medical Association of Thailand 101,(1),1385-1390.

- ธิราภรณ์ จันทร์ดา,จอนผะจง เพ็งจาด,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์,อัจฉรียา ปทุมวัน,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม,ประคอง อินทรสมบัติ,ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์.(2560).ระบบบริการดูแลแบบประคับประคอง: บริบทภาคกลาง. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 10,(2),87-102.

- จันทร์นภา กาญจนประทุม,ธิราภรณ์ จันทร์ดา,อัจฉรียา ปทุมวัน.(2559).ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด . วารสารโรคมะเร็ง 36,(2),41-50.

- ปทิตตา นึกเว้น,ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ,ธิราภรณ์ จันทร์ดา.(2559).การรับรู้และการปฏิบัติของพยาบาลต่อการดูแลแบบประคับประคอง . วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 27,(1),128-141.

- Kejkornkaew S.,Sirapo-ngam Y.,Monkong S.,Junda T., Wallhagen I.M..(2559).A grounded theory study of quality relationships between family caregivers and persons with head and neck cancer. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 20,(2),161-173.

- Srirat C. ,Hanucharurnkul S. ,Aree-Ue S. ,Viwatwongkarem C. ,Junda T. .(2557).Symptom distress, cluster, and management in Thais with COPD . Pacific Rim International Journal of Nursing Research 18,(3),244-262.

- พรนภา หีบจินดา,ธิราภรณ์ จันทร์ดา,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2557).ความเข้มแข็งในการมองโลก แรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังการรักษา. วารสารโรคมะเร็ง 34,(2),92-103.

- อัญชัญ วัฒนะพันธ์ศักดิ์,ธิราภรณ์ จันทร์ดา,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2557).สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสก่อนการรักษา สุขภาวะทางเพศ และคุณภาพชีวิตของบุรุษที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ใหญ่และทวารหนักหลังการรักษาและคู่สมรส. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 32,(3),103-113.

- อังศวีร์ ภณทองสมพงษ์,พรรณวดี พุธวัฒนะ,ธิราภรณ์ จันทร์ดา.(2557).ภาวะโภชนาการและการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคและภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับยาเคมีบำบัด. วารสารโรคมะเร็ง 34,(3),117-128.

- อรวรรณ จารุภุมริน,ธิราภรณ์ จันทร์ดา,สุปรีดา มั่นคง.(2555).ความต้องการ การได้รับการตอบสนองความ ต้องการและความพึงพอใจของญาติผู้ป่วยระยะประคับประคองในหอผู้ป่วยวิกฤต. วิชรสารการพยาบาล 14,(1),58-71.