ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา สนองเดช

อีเมล์ : wanna.sno@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1600

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(สาธารณสุขศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(การพยาบาล) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลอาชีวอนามัย

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- วรรณา สนองเดช,สิริรัตน์ ลีลาจรัส,สุภามาศ ผาติประจักษ์,กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์.(2021).Investigating Learning Process Factors Related to Online Learning and Physical Examinations Among Nursing Students. Archives in Neurology & Neuroscience 9,(5),1-7.

- วรรณา สนองเดช,Sukumal Chongthammakun,Chanchai Songthaveesin.(2021).Nutrient starvation induces apoptosis and autophagy in C6 glioma stem-like cells. Heliyon 7,(2),.

- ปวีณา นราศรี,สุกัญญา ตันติประสพลาภ,ฉัตรศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ์,วรรณา สนองเดช,นพวรรณ เปียซื่อ.(2020).Management of food insecurity in the COVID-19 pandemic: a model of sustainable community development. Health Care for Women International 2020,(),.

- วรรณา สนองเดช,สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์,ปิยรัตน์ ชลสินธุ์,ทิวาภรณ์ เฉลิมพิชัย.(2561).การพัฒนาสื่อและผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ร่วมกับโจทย์สถานการณ์ต่อความรู้และความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยของนักศึกษาพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(1),94-107.

- Songthaveesin C.,Sanongdej W.,Limboonreung T.,Chongthammakun S..(2018).Combination of metformin and 9-cis retinoic acid increases apoptosis in C6 glioma stem-like cells. Heliyon 4,(5),1-16.

- Songthaveesin C. ,Sa-nongdej W. ,Chongthammakun S. .(2559).CD34+cells reduce neuronal apoptosis induced by okadaic acid . Siriraj Medical Journal 68,(Supl 1),S1-S6.

- Sa-nongdej W. ,Maneesriwongkul W. ,Arpanantikul M. ,Orathai P. .(2559).Development and psychometric testing of the safer sex behavior for Thai women scale . Pacific Rim International Journal of Nursing Research 20,(4),293-308.

- สิริรัตน์ ลีลาจรัส,จิราพร ไลนิงเกอร์,วรรณา สนองเดช.(2558).การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และความสม่ำเสมอในการรับประทานยาของคนไทยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง จำแนกโดยเพศอายุ และระดับการศึกษา . วารสารพยาบาลสาธารณสุข 29,(2),56-70.

- Leelacharas S.,Kerdonfag P.,Chontichachalalauk J.,Sanongdej W..(2558).Illness perceptions, lifestyle bebaviors, social support, and cardiovascular risks in people with hypertension in urban and rural areas of Thailand . Pacific Rim International Journal of Nursing research 19,(3),245-256.

- Jarupat S.M.,Sanongdetch W.,Choeychom S.,Sirintorn Chansirikarn,Thrakul S.,Phuphaibul R.,Phuphaibul S.,Terasawa S.,Nakade K.,Watanabe T.,Murata Y.,Terasawa K..(2015).Comparing the effectiveness of health program in Thailand and Japan. Journal of Nursing & Care 4,(5),298-303.

- เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก,วรรณา สนองเดช.(2550).The situation of health status in primary school student: A case study in central area. Journal of Health Science 16,(),795-803.

- สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ,สุวลักษณ์ เชยชม,วรรณา สนองเดช,รุจา ภู่ไพบูลย์,โคจิ เทราซาวา,สิริพร ศศิมณฑลกุล.(2557).ประสบการณ์การวิจัยเปรียบผลของโปรแกรมสุขภาพต่อสมรรถภาพทางกายผู้สูงวัยของประเทศไทยและญี่ปุ่น . รามาธิบดีเวชสาร37,(3),170-173.