รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม

อีเมล์ : suchira.cha@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0700

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(Nursing) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การดูแลแบบประคับประคอง/การพยาบาลผู้ป่วยระยะท้าย
2. การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
3. การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1.Palliative Care Nursing, Oncology Nursing, Surgical Nursing
2. Symptom experience and management in cancer patients

 
ผลงานทางวิชาการ

- พิชญาณัฎฐ์ แก้วอำไพ,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม,นพวรรณ พินิจขจรเดช.(2563).ประสบการณ์อาการ กลวิธีจัดการอาการและผลลัพธ์ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 และ 4. วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 26,(1),71-87.

- Pramote Saetan,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม,ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์,Pichai Chansriwong.(2020).The Effects of the Respiratory Rehabilitation Program on Perceived Self-Efficacy and Dyspnea in Patients with Lung Cancer. Asian Nursing Research ,(),.

- สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม,นพวรรณ พินิจขจรเดช,จุฑามาศ เทียนสอาด.(2020).Symptom Clusters in Patients with End-Stage Renal Disease Undergoing Hemodialysis. International Journal of Nephrology and Renovascular Disease 13,(),297-305.

- สุจินดา ลดาสุนทร,นิโรบล กนกสุนทรรัตน์,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม.(2562).ผลของโปรแกรมการสื่อวีดิทัศน์วยสอนต่อความรู้และทักษะการดูแลทวารเทียมในญาติผู้ดูแลผู้มีทวารเทียมรายใหม่. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(1),43-57.

- อิสริยา รักเสนาะ,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม,ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์.(2561).ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของนักเรียนพยาบาลทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ชั้นปีที่ 4. วารสารพยาบาลทหารบก 19,(ฉบับพิเศษ),242-250.

- ศิริพร เสมสาร,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม,พิชัย จันทร์ศรีวงศ์.(2561).ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถของญาติผู้ดูแลต่อผลลัพธ์ ด้านญาติผู้ดูแลและด้านผู้ป่วยในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังระยะท้าย. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 5,(1),112-126.

- ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม,วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล.(2560).ความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายในสถานบริการสุขภาพโดยองค์กรทางศาสนา:กรณีอโรคยศาล วัดคำประมง สกลนคร. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 27,(2),.

- สุธีรา ใจสอาด,กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์,นิโรบล กนกสุนทรรัตน์.(2560).ผลลัพธ์และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองขาดเลือดหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 23,(2),178-194.

- จุฑามาศ เทียนสอาด,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม,นพวรรณ พินิจขจรเดช.(2560).การรับรู้ภาระจากอาการ ภาระค่า จ่าย กับคุณภาพ วิตในผู้ป่วยไตเรื้อรัง ระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม . รามาธิบดีพยาบาลสาร 23,(1),60-77.

- อนุชา ไทยวงษ์,นิโรบล กนกสุนทรรัตน์,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม.(2560).ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการไม่พึงประสงค์และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 35,(3),120-128.

- ศิริพร เสมสาร,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม.(2560).กรณีศึกษาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะลุกลามแบบประคับประคอง:บทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง. รามาธิบดีพยาบาลสาร 23,(1),11-26.

- ธิราภรณ์ จันทร์ดา,จอนผะจง เพ็งจาด,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์,อัจฉรียา ปทุมวัน,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม,ประคอง อินทรสมบัติ,ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์.(2560).ระบบบริการดูแลแบบประคับประคอง: บริบทภาคกลาง. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 10,(2),87-102.

- Chaiviboontham S. ,Phinitkhajorndech N. ,Hanucharurnkul S. ,Noipiang T..(2016).Psychometric properties of the Thai Spiritual Well-Being Scale.. Palliative and Supportive Care 14,(2),109-117.

- นภา ทวียรรยงกุล,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2558).ประสบการณ์อาการ และการจัดการในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง. รามาธิบดีพยาบาลสาร 21,(1),82-95.

- Chaiviboontham S .(2015).Factors predicting the effectiveness of palliative care in patients with advanced cancer . Palliative and supportive care 13,(4),997-1003.

- นุชจรี ธรรมพันธ์,พรรณวดี พุธวัฒนะ,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม.(2558).ผลของโปรแกรมลดอาการท้องอืดในผู้ป่วย หลังผ่าตัดไส้ติ่งแบบเปิดหน้าท้อง. วชิรสารการพยาบาล 17,(2),31-42.

- ณชนก เอียดสุย,ศุภร วงศ์วทัญญู,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม.(2556).ความเครียดและการเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีเนื้องอกสมอง ในระยะรอเข้ารับการผ่าตัดสมอง. รามาธิบดีพยาบาลสาร 19,(3),349-364.

- ศิริพร เสมสาร,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม.(2560).กรณีศึกษาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะลุกลามแบบประคับประคอง:บทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง. รามาธิบดีพยาบาลสาร23,(1),11-26.