ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต ไกรถาวร

อีเมล์ : phachongchit.kra@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1600

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาเอก(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การพยาบาลชุมชน
2. Health promotion
3. Commnuity Mental health

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การสร้างเสริมสุขภาพจิตวัยสูงอายุ
2. การสร้างเสริมสุขภาพ
3. สุขภาพจิตชุมชน

 
ผลงานทางวิชาการ

- วนาลักษณ์ พันธ์ุงาม,ผจงจิต ไกรถาวร,สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์.(2563).การสํารวจงานวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกการรู้คิดในผู้สูงอายุที่มีสมรรถภาพสมองบกพร่องในระยะต้นและผูัสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม. วารสารแพทย์นาวี 47,(1),56-76.

- ผจงจิต ไกรถาวร,รัตนา บุญพา,นพวรรณ เปียซื่อ.(2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกกลัวตายของสูงอายุโรคเรื้อรังที่อาศัยอยู่ตามลำพังในชุมชน. รามาธิบดีพยาบาลสาร 26,(3),325-337.

- Wongsrida P.,Sakunhongsophon S.,Kraithaworn P.,Malathum P..(2562).Effects of a Self-Efficacy Promoting Program on Village Health Volunteers’ Knowledge and Perceived Self-Efficacy for Dementia Screening in Older Persons: A Case Study at Sakon Nakhon Province. The Bangkok Medical Journal 15,(1),57-62.

- Terathongkum S.,Wangpitipanit S.,Kraithaworn P.,Vallibhakara SA..(2018).A Community-Based Lifestyle Modification for Prevention Diabetes in Pre-Diabetes: A Quasi-Experimental Study. Journal of the medical association of Thailand 101,(3),297-304.

- แสงทอง ธีระทองคำ,ผจงจิต ไกรถาวร,ไพรินทร์ พูลสุขโข,สุจิตรา พูลสวัสดิ์.(2561).ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่วมกับการแกว่งแขนต่อดัชนีมวลกายและค่าน้ำตาลในเลือดปลายนิ้วในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 5,(1),19-31.

- สาคร เหล็กแย้ม,นพวรรณ เปียซื่อ,สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ,ผจงจิต ไกรถาวร.(2560).การศึกษาติดตาม : ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการของผู้ที่มีน้ำหนักเกินในชุมชนที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการและชุมชนสัมพันธ์. วารสารสภาการพยาบาล 32,(2),126-137.

- นพวรรณ เปียซื่อ,ผจงจิต ไกรถาวร,สุกัญญา ตันติประสพลาภ,ซู้หงษ์ ดีเสมอ.(2560).การศึกษาติดตามความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของสตรีสูงอายุในชุมชนแออัด. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29,(2),52-61.

- Phatharapreeyakul L.,Kraithaworn P.,Piaseu N..(2560).Perceived Social Isolation, Self-Care Behaviors and Health Status among Community Dwelling Older Adults Living Alone. The Bangkok Medical Journal 11,(),17-23.

- จันทร์ฉาย จาระนัย,ผจงจิต ไกรถาวร,นพวรรณ เปียซื่อ.(2559).ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวโดยใช้รามาโมเดลต่อพฤติกรรมสุขภาพ ภาวะโภชนาการ และระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในชุมชน. วารสารเกื้อการุณย์ 23,(2),41-59.

- กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์,ผจงจิต ไกรถาวร.(2558).ประสิทธิผลของรูปแบบการป้องกันการหกล้มที่ใช้ชุมชนเป็นฐานต่อสมรรถภาพทางกายและการผลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 29,(1),98-113.

- ผจงจิต ไกรถาวร,กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์.(2557).ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน ความสุขในการเรียนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต . รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(3),415-429.

- ผจงจิต ไกรถาวร,นพวรรณ เปียซื่อ.(2556).ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และการรับรู้สภาพ สิ่งแวดล้อมละแวกบ้านของผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร. รามาธิบดีสาร 19,(1),143-156.

- ผจงจิต ไกรถาวร,นพวรรณ เปียซื่อ,สุวัจนา น้อยแนม.(2556).ปัจจัยทำนายความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 27,(1),1-15.

- Kraithaworn P.,Sirapo-Ngam Y.,Piaseu N.,Nityasuddhi D.,Kimberlee A. Gretebeck.(2554).Factors predicting physical activity among older Thais living in low socioeconomic urban communities. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 15,(1),39-56.