รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
อีเมล์ : patcharin.nin@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1769

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญญาเอก/เทียบเท่า(Nursing) Virginia Commonwealth University

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- สุชานาถ อินวรรณา,โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์,มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์.(2563).ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการไม่ร่วมมือรับประทานยาในผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั่ว. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 34,(2),33-56.

- ศิริพร ณ นคร,พัชรินทร์ นินทจันทร์,โสภิณ แสงอ่อน,นันทิยา เอกอธิคมกิจ.(2563).ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ ความผูกพันใกล้ชิด กับเพื่อน และการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม กับความแข็งแกร่งในชีวิต ในวัยรุ่นกลุ่มด้อยโอกาสไทยในจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 34,(2),77-98.

- วิลาวัณย์ สายสุวรรณ,พัชรินทร์ นินทจันทร์,โสภิณ แสงอ่อน,นันทิยา เอกอธิคมกิจ.(2563).ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัว ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม หรือสังคม และการรับรู้ความเครียด กับความแข็งแกร่งในชีวิต ของวัยรุ่นกลุ่มด้อยโอกาสไทยในจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 34,(1),61-85.

- กมลชนก มูลไชย,โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์,มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์.(2563).ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 13,(1),240-260.

- ปุณิกา กิตติกุลธนันท์,พัชรินทร์ นินทจันทร์,โสภิณ แสงอ่อน.(2562).ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ความแข็งแกร่งในชีวิต และการสนับสนุนทางสังคม กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 33,(2),137-156.

- พัชรินทร์ เจริญผล,โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2562).ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยจิตเภท. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 33,(2),29-46.

- ภานุชนาถ พูสี,โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2562).ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 33,(1),18-35.

- ภรณ์ทิพย์ ผลกระโทก,พัชรินทร์ นินทจันทร์,โสภิณ แสงอ่อน.(2562).ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 33,(1),70-94.

- รัศมีแสง หนูแป้นน้อย,ทัศนา ทวีคูณ,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2561).การเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมรังแกกันในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 32,(3),13-32.

- โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์,จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว.(2561).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นด้อยโอกาสไทยในจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 32,(2),13-38.

- โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์,ทัศนา ทวีคูณ.(2561).ความแข็งแกร่งในชีวิตและภาวะซึมเศร้าของประชาชนในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 32,(2),84-99.

- โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์,จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว.(2561).ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษาพยาบาล. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 32,(1),150-167.

- พัชรินทร์ นินทจันทร์,วารีรัตน์ ถาน้อย,โสภิณ แสงอ่อน,มาณวิภา พัฒนมาศ,ช่อทิพย์ อินทรักษา.(2560).ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในชีวิตในวัยรุ่นกลุ่มด้อยโอกาส. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 31,(1),13-28.

- ศิริลักษณ์ ช่วยดี,โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2560).การศึกษาการปฏิบัติงานด้านจิตเวชและ สุขภาพจิตชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 31,(1),41-59.

- กมลนัทธ์ คล่องดี ,พัชรินทร์ นินทจันทร์,โสภิณ แสงอ่อน.(2559).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการดูแลเด็กในผู้ดูแลเด็กสมาธิสั้น . วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 30,(1),52-68.

- ชัยวัฒน์ อินไชยา,โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2559).ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในชุมชน . วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 30,(1),17-33.

- ศรีสุภางค์ ลิมป์กาญจนวัฒน์,พัชรินทร์ นินทจันทร์,จงดี โตอิ้ม.(2559).ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งกร่งในชีวิตในนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 22,(2),149-179.

- กนกพร เรืองเพิ่มพูล,นฤมล สมรรคเสวี,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2558).ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาล . รามาธิบดีพยาบาลสาร 21,(2),259-274.

- อายุพร กัยวิกัยโกศล ,สุทธามาศ อนุธาตุ ,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2558).ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง . วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 29,(1),27-43.

- เขมณัฎฐ์ ศรีพรหมภัทร์ ,พัชรินทร์ นินทจันทร์,โสภิณ แสงอ่อน.(2558).ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแกร่งในชีวิต ตราบาป ความรู้ แรงสนับสนุนทางสังคม และปัจจัยส่วนบุคคล กับความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช . วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 29,(1),103-122.

- มะลิวรรณ วงษ์ขันธ์,พัชรินทร์ นินทจันทร์,โสภิณ แสงอ่อน.(2558).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิตในวัยรุ่น. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 29,(1),57-75.

- กานดา นาควารี ,พัชรินทร์ นินทจันทร์,โสภิณ แสงอ่อน.(2558).ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น . วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 29,(2),46-63.

- วิจิตรา จิตรักษ์,พัชรินทร์ นินทจันทร์,ทัศนา ทวีคูณ.(2558).ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อภาวะซึมเศร้าและความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 29,(3),42-60.

- กนกพร เรืองเพิ่มพูล,สุดารส รองเมือง ยากิ,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2557).ปัจจัยบำบัดในกลุ่มละครจิตบำบัดสำหรับนักศึกษาพยาบาล . การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 28,(2),32-45.

- พัชรินทร์ นินทจันทร์,พิศสมัย อรทัย,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์.(2557).โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจบรรยากาศในครอบครัว ความแข็งแกร่งในชีวิต และสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล . รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(3),401-414.

- พิศสมัย อรทัย,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2557).การทดสอบคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงสำหรับวัยรุ่นไทย . วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 8,(3),211-222.

- สุดารส รองเมือง ยากิ,กนกพร เรืองเพิ่มพูล,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2556).ผลของกลุ่มส่งเสริมการปรับตัวทางสังคมโดยใช้เทคนิคละครจิตบำบัดในนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลตำรวจ 19,(1),114-128.

- สัณห์ฤทัย พิลา,เรณู พุกบุญมี,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2556).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่วยเด็กของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ . กุมารเวชสาร 20,(1),20-29.

- กนกพร เรืองเพิ่มพูล,สุดารส รองเมือง ยากิ,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2554).ลักษณะการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 17,(3),478-492.