รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี

อีเมล์ : renu.poo@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1240

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาล) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(บริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาเอก(พยาบาลศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเด็กภาวะวิกฤตและเฉียบพลัน (เด็กและทารกแรกเกิด)

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. วิจัยเชิงผลลัพธ์
2. วิจัยระบบบริการสุขภาพ
3. การพยาบาลเด็กวิกฤต
4. การบริหารการพยาบาล
5. คุณภาพการบริการพยาบาล

 
ผลงานทางวิชาการ

- Thuy L.T.,Monkong S.,Pookboonmee R.,Leelacharas S.,Viwatwongkasem C..(2020).Factors Explaining Medication Adherence of Older Adults with Hypertension: A Cross-sectional Study. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24,(3),306-320.

- Thaw S.,Santati S.,Pookboonmee R..(2019).Factors Related to Preventive Behaviors Among Parent Caregivers of Children Under Five Years with Acute Respiratory Tract Infection in Myanmar. Makara Journal of Health Research 23,(1),7-11.

- กตกร ประสารวรณ์,อัจฉรียา ปทุมวัน,เรณู พุกบุญมี.(2561).ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(1),37-50.

- สุพัตรา เผ่าพันธ์,เรณู พุกบุญมี,ณัฐชัย อนันตสิทธิ์.(2561).การศึกษาเปรียบเทียบผลของการดูดเสมหะแบบระบบเปิดและระบบปิดต่อผลลัพธ์ทางคลินิก และต้นทุนขิงกิจกรรมการพยาบาลในผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 5,(2),69-84.

- ดวงพร ชาศรี,เรณู พุกบุญมี,พิศสมัย อรทัย.(2561).ผลของการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจในการมีส่วนร่วมดูแลเด็กป่วยของผู้ดูแลก่อนย้ายจากหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก. วารสารพยาบาลทหารบก 19,(3),234-242.

- พิชญาภา พาเชื้อ,ทิพวัลย์ ดารามาศ,เรณู พุกบุญมี.(2561).ผลของการนวดขาและเท้าต่อความปวด อัตราการเต้นของหัวใจ และค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้า. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(3),279-294.

- สุทธดา ตั้งอยู่ดี,เรณู พุกบุญมี,เสริมศรี สันตติ,พิศสมัย อรทัย.(2560).ผลการใช้อุปกรณ์การพ่นฝอยละอองยาแบบดัดแปลงต่อผลลัพธ์ทางคลินิคในเด็กอายุ 1-5 ปี ที่เป็นโรคหืด. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 10,(2),174-186.

- ชลธิชา กุลัดนาม,เรณู พุกบุญมี,พิศสมัย อรทัย.(2560).ผลของการใช้ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการหย่าเครื่องช่วยหายใจนำโดยพยาบาลต่อระยะเวลาการใช้และความสำเร็จในการหย่าเครื่องหายใจในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกต่อเนื่องทางจมูก. วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร 23,(2),129-144.

- Duangdech W.,Roberta S. Rehm,Pookboonmee R.,Orathai P.,Patoomwan A..(2560).A Causal Model of Health Status of Children with Cerebral Palsy. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 21,(4),291-304.

- พัดชา ชินธนาวงศ์,เรณู พุกบุญมี,พิศสมัย อรทัย.(2559).ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของผิวหนังบริเวณจมูกต่อการบาดเจ็บของผิวหนังบริเวณจมูกในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการช่วยหายใจด้วยแรงดันบวกอย่างต่อเนื่องทางจมูก. รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(1),35-48.

- ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์,ทิพวัลย์ ดารามาศ,เรณู พุกบุญมี.(2559).ผลของการให้สารละลายซูโครสทางปากต่อการลดความปวดจากการดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอในทารกเกิดก่อนกำหนด . รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(2),134-148.

- อุไรวรรณ สร้อยอุดม ,เสริมศรี สันตติ,เรณู พุกบุญมี.(2558).ผลการใช้อุปกรณ์ดัดแปลงเพื่อการพ่นยาแบบฝอยละอองต่อปริมาณของเหลวที่เหลือค้างในกระเปาะพ่นยาและระยะเวลาที่ใช้ในการพ่นยาในเด็กอายุ 1-5 ปี ที่เป็นโรคหืด . วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 33,(3),117-125.

- ภากร ชูพินิจรอบคอบ ,เรณู พุกบุญมี,อัจฉรียา ปทุมวัน.(2557).ผลของการประคบเย็นด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์แช่เย็นต่อความปวดจากหัตถการเจาะเลือดในเด็กวัยเรียน. วารสารกุมารเวชสาร 21,(3),41-51.

- จงใจ จงอร่ามเรือง ,เรณู พุกบุญมี,ศรีสมร ภูมนสกุล.(2557).ผลของการพยาบาลเพื่อส่งเสริมความสุขสบายแบบองค์รวมต่อความสุขสบายของผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจตามการรับรู้ของผู้ดูแล . วารสารกุมารเวชสาร 21,(3),7-16.

- Duangbubpha S.,Hanucharurnkul S.,Pookboonmee R.,Orathai P.,Kiatboonsri C..(2556).Chronic Care Model Implementation and Outcomes among Patients with COPD in Care Teams with and without Advanced Practice Nurses. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 17,(2),102-116.

- สัณห์ฤทัย พิลา,เรณู พุกบุญมี,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2556).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่วยเด็กของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ . กุมารเวชสาร 20,(1),20-29.

- สุธาสินี แซ่หุง,ทิพวัลย์ ดารามาศ,เรณู พุกบุญมี.(2556).การทบทวนความรู้อย่างเป็นระบบเรื่องการนวดปากเพื่อกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 19,(3),293-307.

- สมจิต วรรณขาว,ทิพวัลย์ ดารามาศ,เรณู พุกบุญมี.(2556).ผลของเสียงจังหวะการเต้นของหัวใจต่อระยะเวลาการหลับในทารกเกิดก่อนกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 19,(3),308-319.

- สิริลักษณ์ ศรีเสวต,ทิพวัลย์ ดารามาศ,เรณู พุกบุญมี.(2556).ผลของเสียงเพลงโมสาร์ทต่ออัตราการเต้นหัวใจ อัตราการหายใจ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และระยะเวลาการนอนหลับในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 19,(2),221-234.

- สิรวี อินหรุ่น,ทิพวัลย์ ดารามาศ,เรณู พุกบุญมี.(2556).ผลของการกระตุ้นประสาทสัมผัสการรับกลิ่นด้วยนมมารดา ต่อการตอบสนองความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้าในทารกแรกเกิดครบกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 19,(3),320-322.

- พรทิภา พุทธินันท์โอภาส,เรณู พุกบุญมี,ทิพวัลย์ ดารามาศ.(2556).แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดก่อนกำหนดโดยใช้พลาสติกห่อหุ้ม ภายใต้เครื่องให้ความอบอุ่นชนิดแผ่รังสี. รามาธิบดีพยาบาลสาร 19,(1),1-15.

- น้ำทิพย์ ทองสว่าง,เรณู พุกบุญมี,ทิพวัลย์ ดารามาศ.(2556).แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกการป้องกันการบาดเจ็บของผิวหนังบริเวณของทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการช่วยหายใจด้วย Nasal CPAP. รามาธิบดีพยาบาลสาร 19,(1),16-30.

- วรฤทัย กำลังหาญ,เสริมศรี สันตติ,เรณู พุกบุญมี,พิศสมัย อรทัย.(2556).ผลการประยุกต์อุปกรณ์พ่นยาแบบฝอยละอองต่อพฤติกรรมยอมรับการพ่นยาและผลลัพธ์ทางคลินิกในเด็กเล็กที่มีภาวะหลอดลมหดเกร็ง. รามาธิบดีพยาบาลสาร 19,(1),48-59.

- กันทิมา ขาวเหลือง,ปรีกมล รัชนกูล,เรณู พุกบุญมี.(2555).Development of Discharge Planning Model for Pre-term Infants to Promote Continuity Care. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6,(1),27-39.

- โสพิศ สุมานิต,เรณู พุกบุญมี,เสริมศรี สันตติ,ศรีสมร ภูมนสกุล.(2554).ผลของการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะการมีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตของผู้ดูแล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 17,(1),63-74.

- เรณู พุกบุญมี.(2557).บทบาทสู่ความสำเร็จของ APN ในการใช้ระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณี. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย1,(1),83-91.