รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล

อีเมล์ : wantana.lim@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2012

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก/เทียบเท่า Yale University

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(สาธารณสุข) University Of The Philippines

- ปริญญาโท/เทียบเท่า University Of The Philippines

- ปริญญาเอก/เทียบเท่า(Family and Social Factors in Primary Care) Yale University

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลชุมชน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1.การดูแลผู้ป่วย HIV/AIDS
2.การดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
3.การพัฒนาเครื่องมือวิจัยและการแปลเครื่องมือวิจัย

 
ผลงานทางวิชาการ

- Saovaros Meekusol,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,พิศสมัย อรทัย,คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล,Phyllis Williams Sharps.(2021).Factors Predicting Women’s Adherence to Hypertensive Treatment. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 25,(1), 131-142.

- Deesamer S.,Piaseu N.,Maneesriwongkul W.,Orathai P.,Schepp K. .(2020).Development and Psychometric Testing of the Thai-Nutrition Literacy Assessment Tool for Adolescents. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24,(1),5-19.

- กิตติมา แตงสาขา,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,พรรณวดี พุธวัฒนะ.(2562).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(1),87-101.

- ณฐกร จันทนะ,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,พรรณวดี พุธวัฒนะ.(2562).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสม่ำเสมอในการรับประทานยารักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(3),296-309.

- พรรณทิพย์ เขาแก้ว,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,พรรณวดี พุธวัฒนะ.(2561).ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการเมแทบอลิกในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส. วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง 62,(4),1-12.

- อุวรรณ โศภิตสกล,วรรณภา ประไพพานิช,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล.(2561).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(3),328-344.

- ประสิทธิชัย อสิพงษ์,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,พรรณวดี พุธวัฒนะ.(2561).พฤติกรรมสุขภาพและกลุ่มอาการเมแทบอลิกของผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่รักษาด้วยยาต้านไวรัส. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 34,(3),34-42.

- ชุติมาภรณ์ กังวาฬ,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์.(2560).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอของเด็กโรคลมชัก. รามาธิบดีพยาบาลสาร 23,(1),44-59.

- Sa-nongdej W. ,Maneesriwongkul W. ,Arpanantikul M. ,Orathai P. .(2559).Development and psychometric testing of the safer sex behavior for Thai women scale . Pacific Rim International Journal of Nursing Research 20,(4),293-308.

- Seetee S. ,Terathongkum S. ,Maneesriwongkul W. ,Arj-ong Vallipakorn S. .(2016).Effect of pulmonary rehabilitation program with meditation on perceived self-efficacy, pulmonary rehabilitation behaviors, exercise tolerance, and dyspnea in patients with chronic obstructive pulmonary disease . Journal of Medical Associate Thailand 99,(7),828-838.

- มัตติกา ใจจันทร์,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์.(2558).ความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคลอุปสรรคในการเข้าถึงบริการและการรับรู้ตราบาปกับความต่อเนื่องสม่ำเสมอ ในการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 26,(2),78-92.

- แสงเดือน กิ่งแก้ว ,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์.(2558).ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร พฤติกรรมสุขภาพกับความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 29,(2),1-14.

- Wiwattanacheewin k. ,Sindhu S.,Teitelman A.,Maneesriwonggul W.,Viwatwongkasem C. .(2015).Predictors of intention to use HIV testing service among sexually experienced youth in Thailand . AIDS Education and Prevention 27,(2),139-152.

- แสงทอง ธีระทองคำ,ณัฏฐิรา ประสาทแก้ว ,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล.(2557).ผลของโปรแกรมการเยี่ยมบ้านร่วมกับการติดตามทางโทรศัพท์ ต่อพฤติกรรมสุขภาพ และภาวะสุขภาพของผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ . รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(3),356-371.

- กิรณา อรุณแสงสด ,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,อรสา พันธ์ภักดี.(2557).ผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจแบบสั้นต่อความรู้ แรงจูงใจ และความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 28,(2),129-144.

- สิริมาส วงศ์ใหญ่,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,พรรณวดี พุธวัฒนะ.(2557).ปัจจัยที่มีสัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพฯ 30,(2),80-89.

- ชนัญญา คุ้มครอง,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์.(2557).ความสัมพันธ์ของความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพและความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสกับความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี. วารสารเกื้อการุณย์ 21,(2),211-228.

- วาริศา แย้มศรี,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,อรสา พันธ์ภักดี.(2556).ผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 27,(3),41-57.

- Htay, N.N.,รุจา ภู่ไพบูลย์,พิศสมัย อรทัย,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล.(2013).A causal model of condom use among people living with HIV/AIDS in Myanmar. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 17,(3),234-248.

- Rungruangsiripan M.,Sitthimongkol Y.,Maneesriwongul W.,Talley S.,Vorapongsathorn T..(2011).Mediating role of illness representation among social support, therapeutic alliance, experience of medication side effects, and medication adherence in persons with schizophrenia. Archives of Psychiatric Nursing 25,(4),269-283.

- Thiamwong L.,Maneesriwongkul W.,Malathum P.,Jitapunkul S..(2551).Development and psychometric testing of the healthy aging instrument. Thai Journal of Nursing Research 12,(4),285-296.

- Thiamwong L.,Maneesriwongkul W.,Malathum P.,Jitapunkul S.,Vorapongsathorn T.,Stewart A.L. .(2551).Development and psychometric testing of the healthy aging instrument. Thai Journal of Nursing Research 12,(4),285-296.