รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ

อีเมล์ : suparb.are@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0615

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก/เทียบเท่า(Nursing) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การพยาบาลผู้สูงอายุ
2. การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์และฟื้นฟูสภาพ

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคกระดูกและข้อ
2. การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง
3. การดูแลระยะยาว

 
ผลงานทางวิชาการ

- Youngcharoen P.,Saraboon Y.,Aree-ue S..(2020).Factors influencing health status in older people with knee osteoarthritis. Japan Journal of Nursing Science 2019,(),1-9.

- Baurangthinethong S.,Aree-ue S.,Leelacharas S..(2020).Relationships among social networking behaviors, depressive symptom and sedentary behaviors in older adults. International Research Journal of Medicine and Medical Sciences 8,(1),1-7.

- Boontham J.,Aree-Ue S.,Wongvatunyu S., Roopsawang I.,Tempaiboolkul T..(2020).The Relationships among Locomotive Syndrome, Depressive Symptom, and Quality of Life in Older Adults Living in Rural Areas. The Journal of the Medical Association of Thailand 103,(8),796-803.

- ลัดดา เสนาพิทักษ์,สุภาพ อารีเอื้อ,พิชญ์ประอร ยังเจริญ,ปพน สง่าสูงส่ง.(2563).โปรแกรมการลดความกลัวการหกล้มซ้ำและเพิ่มความสามารถในการทำกิจกรรมในผู้สูงอายุ ที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสะโพก: การศึกษาความเป็นไปได้. วารสารพยาบาลตำรวจ 12,(1),1-12.

- สุภาพ อารีเอื้อ,พิชญ์ประอร ยังเจริญ.(2563).แบบประเมินสมรรถภาพการรู้คิด 6 ข้อฉบับภาษาไทย : การทดสอบคุณสมบัติ ทางจิตวิทยา. รามาธิบดีพยาบาลสาร 26,(2),188-202.

- จินตนา ฤทธารมย์,สุภาพ อารีเอื้อ,พรทิพย์ มาลาธรรม,พิศสมัย อรทัย,Basia Belza,วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท.(2020).The Effectiveness of Preoperative Quadriceps Exercise and Diet Control Program for Older Adults Waiting for Total Knee Arthroplasty: A Randomized Controlled Trial. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24,(4),485-501.

- อินทิรา รูปสว่าง,สุภาพ อารีเอื้อ,สุทธิวรรณ เชวงเกียรติกุล.(2563).ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีน้ำหนักเกิน. วารสารพยาบาลตำรวจ 12,(2),338-347.

- เนาวรัตน์ ไชยะ,สุภาพ อารีเอื้อ,พิชญ์ประอร ยังเจริญ,วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท.(2562).ความต้องการข้อมูลสุขภาพความพึงพอใจในบริการพยาบาลที่ได้รับ และความสามารถในการทำหน้าที่ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 37,(1),157-166.

- Aree-ue S.,Roopsawang I.,Kawinwonggowit V..(2019).Factors Predicting Functional Ability among Older Adults undergoingHip and Knee Arthroplasty. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 23,(2),156-169.

- Aree-ue S.,Kongsombun U.,Roopsawang I.,Youngcharoen P..(2019).Path model of factors influencing health-related quality of life among older people with knee osteoarthritis. Nursing & Health Sciences 21,(3),345-351.

- พิชญ์ประอร ยังเจริญ,สุภาพ อารีเอื้อ,นันทิกานต์ แสงทอน.(2562).ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. วารสารพยาบาลตำรวจ 11,(1),47-60.

- นันทิกานต์ แสงทอน,สุภาพ อารีเอื้อ,พิชญ์ประอร ยังเจริญ,วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท.(2562).ความปวด ความสามารถในการทำกิจกรรม และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าและข้อสะโพก: การศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังผ่าตัด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(1),74-86.

- Han Y.,Aree-ue S.,Orathai P.,Sa-ngasoongsong P..(2019).Factors Influencing Postoperative Functional Ability of People with Simple Lower Extremity Fractures. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 23,(4),368-383.

- อุษา คงสมบุญ,สุภาพ อารีเอื้อ,พิชญ์ประอร ยังเจริญ.(2562).ภาวะซึมเศร้า ความเหนื่อยล้า และความสามารถทางกายของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม : การศึกษาความสัมพันธ์. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(3),310-325.

- อัญชลี ยศกรณ์,สุภาพ อารีเอื้อ,พงษ์วัฒน์ พลพงษ์.(2562).การใช้โปรแกรมบูรณาการบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงร่วมกับการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างที่ได้รับการผ่าตัด. วารสารพยาบาลตำรวจ 11,(2),272-284.

- สุทธิวรรณ เชวงเกียรติกุล,สุภาพ อารีเอื้อ,พิชญ์ประอร ยังเจริญ,วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท.(2562).ความคาดหวังในผลลัพธ์หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมของผู้สูงอายุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. วารสารพยาบาลตำรวจ 11,(2),361-373.

- ประทานพร แห่งสันเทียะ,สุภาพ อารีเอื้อ,พิชญ์ประอร ยังเจริญ.(2562).ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะทางเพศกับคุณภาพชีวิตของสตรีสูงอายุ. วารสารสภาการพยาบาล 34,(4),108-119.

- นันทิกานต์ แสงทอน,สุภาพ อารีเอื้อ.(2562).ปัจจัยทำนํายคุณภําพชีวิตของผู้ป่วยสูงอํายุหลังผ่ําตัดเปลี่ยนข้อเข่ําเทียม. วารสารพยาบาลตำรวจ 11,(1),.

- Youngcharoen P.,Aree-ue S.,Saraboon Y..(2018).Validation of Pain Catastrophizing Scale-Thai Version in Older Adults with Knee Osteoarthritis. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 22,(3),237-248.

- Basia Belza,Christina E. Miyawaki,Minhui Liu,สุภาพ อารีเอื้อ,Melissa Fessel,Kenya R. Minott,Xi Zhang.(2018).A Systematic Review of Studies Using the Multidimensional Assessment of Fatigue Scale. Journal of Nursing Measurement 26,(1),36-74.

- Aree-ue S.,Saraboon Y.,Belza B..(2017).Long-Term Adherence and Effectiveness of a Multicomponent Intervention for Community-Dwelling Overweight Thai Older Adults with Knee Osteoarthritis: 1 year Follow Up. Journal of Gerontological Nursing 43,(4),40-48.

- Youngcharoen P.,Hershberger P. E.,Aree-ue S..(2017).Pain in elderly patients with knee osteoarthritis: an integrative review of psychosocial factors. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing 25,(),19-28.

- Aree-ue S. ,Roopsawang I.,Belza, B. .(2016).Self-regulation in older Thai women with self-reported knee osteoarthritis: A path analysis. Journal of Women and Aging 28,(3),247-258.

- สุภาพ อารีเอื้อ,สมหมาย วนะวนานต์,อินทิรา รูปสว่าง.(2559).ปัจจัยคัดสรรในการทำนายภาวะสุขภาพของผู้ที่มีอาการโรคเข่าเสื่อม . วารสารพยาบาลสาธารณสุข 30,(1),28-46.

- Aree-Ue S. ,Roobsawang I..(2558).Knee Osteoarthritis in Adult and Older Thais Living in Rural and Urban Areas: A Comparative Study . Pacific Rim International Journal of Nursing research 19,(3),187-201.

- Saraboon Y. ,Aree-Ue S. ,Maruo S. J..(2015).The effect of multifactorial intervention programs on health behavior and symptom control among community-dwelling overweight older adults with knee osteoarthritis . Orthopaedic Nursing 34,(5),296-308.

- Srirat C.,Hanucharurnkul S.,Aree-Ue S..(2558).Similarity and stability of symptom cluster in severity and distress among persons with chronic obstructive pulmonary disease . Pacific Rim International Journal of Nursing research 19,(2),89-106.

- Srirat C. ,Hanucharurnkul S. ,Aree-Ue S. ,Viwatwongkarem C. ,Junda T. .(2557).Symptom distress, cluster, and management in Thais with COPD . Pacific Rim International Journal of Nursing Research 18,(3),244-262.

- ยุวดี สารบูรณ์,สุภาพ อารีเอื้อ,สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ.(2557).อาการ ความรู้ และการรับรู้ความเจ็บป่วยด้วยโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุในชุมชน : การศึกษานำร่อง . วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพฯ 30,(2),80-90.

- พิชญ์ประอร ยังเจริญ,สุภาพ อารีเอื้อ,พรทิพย์ มาลาธรรม.(2554).ปัจจัยคัดสรรในการทำนายพฤติกรรมป้องกันภาวะกระดูกพรุนของบุคลากรทางการพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 17,(1),1-19.

- อมรตา อาชาพิทักษ์,สุภาพ อารีเอื้อ,พรทิพย์ มาลาธรรม.(2552).ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการผ่าตัดโรคกระดูกและข้อ. รามาธิบดีพยาบาลสาร 15,(2),249-268.

- นุชนาฏ แจ้งสว่าง,พรทิพย์ มาลาธรรม,สุภาพ อารีเอื้อ,สิรินทร ฉันศิริกาญจน.(2550).ปัจจัยทำนายจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี. รามาธิบดีพยาบาลสาร 13,(3),405-426.

- พรทิพย์ มาลาธรรม,สายพร รัตนเรืองวัฒนา,สุภาณี กาญจนจารี,สุมาลี กิตติภูมิ,วาธินี คัชมาตย์,สุภาพ อารีเอื้อ.(2550).ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุ. รามาธิบดีพยาบาลสาร 13,(2),164-181.

- YoungCharoen, P.,Hershberger, P. E.,Aree-Ue, S..(2017).Pain in elderly patients with knee osteoarthritis: An integrative review of psychosocial factors. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing25,(),19-28.