ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
อีเมล์ : kamonrat.kit@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1600

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(การพยาบาลสาธารณสุข (นานาชาติ)) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลชุมชน/การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (NP)

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
2. การป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน

 
ผลงานทางวิชาการ

- วรรณา สนองเดช,สิริรัตน์ ลีลาจรัส,สุภามาศ ผาติประจักษ์,กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์.(2021).Investigating Learning Process Factors Related to Online Learning and Physical Examinations Among Nursing Students. Archives in Neurology & Neuroscience 9,(5),1-7.

- Whaikit P.,Kittipimpanon K.,Piaseu N..(2020).Prevalence and Predictors of Sarcopenia Among Older Buddhist Monks in Thailand. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24,(3),363-375.

- ประกายมาศ บรรจงรักษา,นพวรรณ เปียซื่อ,กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์,ซู้หงษ์ ดีเสมอ.(2561).กรณีศึกษา: การดำเนินงานด้านโภชนาการของโรงเรียนประถมศึกษา แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม. วารสารสภาการพยาบาล 33,(3),125-137.

- พิมพ์ณภัสร ทองทราย,แสงทอง ธีระทองคำ,นพวรรณ เปียซื่อ,กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์.(2561).ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติการดูแลผู้ที่เสี่ยงต่อเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า 29,(1),148-158.

- จันทราภรณ์ คำก๋อง,นพวรรณ เปียซื่อ,กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์.(2560).ผลของโปรแกรมควบคุมน้ำหนักโดยใช้การสนับสนุนของกลุ่มและชุมชนต่อภาวะโภชนาการและอาการปวดเข่าของผู้สูงอายุน้ำหนักเกินที่มีอาการปวดเข่า. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 23,(3),.

- สุภาพร คำสม,แสงทอง ธีระทองคำ,กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์.(2560).ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนต่อระดับน้ำตาลสะสมในเลือดและภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 4,(2),46-60.

- กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์.(2559).การประเมินและจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน : บทบาทพยาบาลชุมชนในหน่วยบริการปฐมภูมิ . วารสารพยาบาลสาธารณสุข 30,(3),183-195.

- ณปภัช คำบาง,นพวรรณ เปียซื่อ,กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์.(2559).กระบวนการในการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของพยาบาลชุมชน . วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 34,(3),117-124.

- กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์,ผจงจิต ไกรถาวร.(2558).ประสิทธิผลของรูปแบบการป้องกันการหกล้มที่ใช้ชุมชนเป็นฐานต่อสมรรถภาพทางกายและการผลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 29,(1),98-113.

- ชนนิพัทธ์ ประเสริฐพรรณ ,นพวรรณ เปียซื่อ,สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ,กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์.(2557).กิจกรรมและผลการดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเมือง: กรณีศึกษา. รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(3),388-400.

- ผจงจิต ไกรถาวร,กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์.(2557).ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน ความสุขในการเรียนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต . รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(3),415-429.

- กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์.(2559).การประเมินและจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน: บทบาทพยาบาลชุมชนในหน่วยบริการปฐมภูมิ. วารสารพยาบาลสาธารณสุข30,(3),183-195.