รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์

อีเมล์ : poolsuk.jan@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0638

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาเอก/เทียบเท่า(Nursing Science) The University Of Illinois At Chicago

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง
2. การศึกษาพยาบาล

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- ฮวาง ธี ง็อค เซ็น,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ.(2563).ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม. รามาธิบดีเวชสาร 42,(3),57-68.

- ศิรินันท์ ปรากฏ,ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุ,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์.(2562).ความชุกของการใช้ถุงยางอนามัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย. รามาธิบดีสาร 42,(4),49 - 59.

- ศิรินันท์ ปรากฎ,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์.(2562).ความชุกของการใช้ถุงยางอนามัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย. Ramathibodi medical Journal 42,(4),49-59.

- สุพัตรา ไชยพลบาล,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์,มณี อาภานันทิกุล.(2561).ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการเปิดเผยผลการติดเชื้อเอชไอวีของผู้หญิงไทยต่อคู่ครอง. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 28,(2),80-93.

- อนงค์ ทองสามัญ,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2559).ประสบการณ์อาการ กลวิธีการจัดการและผลลัพธ์การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยาวัณโรค. วชิรพยาบาลสาร 18,(1),51-63.

- พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์.(2558).ปัจจัยทำนายพฤติกรรมและความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่ครอง/คู่นอน ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ . รามาธิบดีพยาบาลสาร 21,(1),69-81.

- สมพิศ พงษ์วิรัตน์ ,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์,ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล.(2558).ภาระในการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติของระบบประสาทที่เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี . รามาธิบดีพยาบาลสาร 21,(3),322-335.

- สุพัตรา คงปลอด ,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์,อรสา พันธ์ภักดี.(2558).การรับรู้ความต้องการการดูแลตนเองและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเอดส์ที่ติดเชื้อฉวยโอกาส . รามาธิบดีพยาบาลสาร 21,(1),38-51.

- สุนีรัตน์ เกตุเวชสุริยา ,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์,ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล.(2558).ภาระในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีกลุ่มอาการเมแทบอลิก . รามาธิบดีพยาบาลสาร 21,(1),52-68.

- มัตติกา ใจจันทร์,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์.(2558).ความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคลอุปสรรคในการเข้าถึงบริการและการรับรู้ตราบาปกับความต่อเนื่องสม่ำเสมอ ในการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 26,(2),78-92.

- แสงเดือน กิ่งแก้ว ,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์.(2558).ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร พฤติกรรมสุขภาพกับความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 29,(2),1-14.

- ทัศนีย์วรรณ สกุลแก้ว ,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์,อรสา พันธ์ภักดี.(2558).การรับรู้ความต้องการการดูแล และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีสุขภาพดี . วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 33,(2),132-141.

- อารยา พินทุเวหน ,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์,ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ.(2558).ผลการรับรู้ภาระในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ . วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 25,(2),144-156.

- เมธาวี ราชพิมาย ,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2558).ประสบการณ์การมีอาการ วิธีการจัดการ และผลลัพธ์การจัดการเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูงในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ . วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 33,(3),26-34.

- ปาจรีย์ ตรีนนท์,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ.(2557).การพัฒนาโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยวัณโรคปอด . รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(1),50-66.

- อรอุมา ท้วมกลัด,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ.(2557).ความรู้ในการประเมินและการจัดการผู้ป่วยระยะแรกของภาวะช๊อคจากการติดเชื้อและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย. รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(2),206-220.

- รวีวรรณ รัตนเรือง,วรรณภา ประไพพานิช,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์,สุขฤทัย เลขยานนท์.(2557).ผลของโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคอาหารเน้นโปรตีนในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(3),341-355.

- พัชรินทร์ นินทจันทร์,พิศสมัย อรทัย,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์.(2557).โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจบรรยากาศในครอบครัว ความแข็งแกร่งในชีวิต และสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล . รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(3),401-414.

- ชนัญญา คุ้มครอง,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์.(2557).ความสัมพันธ์ของความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพและความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสกับความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี. วารสารเกื้อการุณย์ 21,(2),211-228.

- พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์,สุธิดา มาสุธน.(2557).ปัจจัยทำนายการใช้ถุงยางอนามัยของชายไทยวัยผู้ใหญ่ตอนต้นใน 4 กลุ่ม เขตกรุงเทพมหานคร . วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26,(1),11-24.