สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ)

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner

ปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

ชื่อย่อ: พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

ชื่อเต็ม: Master of Nursing Science (Community Nurse Practitioner)

ชื่อย่อ: M.N.S. (Community Nurse Practitioner)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาของหลักสูตร

              การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพ ปัจจัยที่กำหนดภาวะสุขภาพ การจัดการกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยของบุคคล ครอบครัว ชุมชน โดยการคัดกรอง ส่งต่อ การรักษาโรคเบื้องต้นในทุกวัย การเสริมพลังอำนาจบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการจัดการโรค ภาวะเรื้อรัง และการดูแลระยะท้ายในชุมชน โดยบูรณาการความรู้จาก ศาสตร์ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน วิทยาการระบาด ประชากรศึกษา การแพทย์ เทคโนโลยีและหลักฐานเชิงประจักษ์ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ รวมทั้งจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย ศิลปะการพยาบาล ความเข้าใจในประสบการณ์และความเป็นมนุษย์ ให้เกิดกระบวนการปฏิบัติ และผลลัพธ์ที่ดีทั้งบุคคล ครอบครัว กลุ่มบุคคล ชุมชน และระบบบริการสุขภาพ
      การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยพัฒนาให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สามารถติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีความคิดสร้างสรรค์ มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เป็นผู้นำทางการพยาบาลที่มีจริยธรรม สามารถตัดสินใจและบูรณาการความรู้ และทักษะทางคลินิกในการดูแลสุขภาพในการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ (สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาเบื้องต้น ฟื้นฟูสุขภาพ) โดยเฉพาะการรักษาเบื้องต้น

2. มีความสามารถในการจัดการปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ โดยประยุกต์ทฤษฎีทางการพยาบาล ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการดูแลที่หลากหลายทางวัฒนธรรม

3. มีความสามารถในการสร้างงานวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพและความปลอดภัย

4. มีความสามารถในการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รวมทั้งความสามารถในการใช้ดิจิตัลเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการทำงานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม

 
 

Program Learning
Outcomes: PLOs
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร