สาขาการพยาบาลเด็ก

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลเด็ก

ภาษาอังกฤษ: Board Certified Training Program in Pediatric Nursing

ปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม: วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ชื่อย่อ: วพย. การพยาบาลเด็ก

ชื่อเต็ม: Diplomate, Thai Board of Advanced Practice in Pediatric Nursing

ชื่อย่อ: Dip. APPN

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาของหลักสูตร

              การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้มีความรู้ความชำนาญขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลเด็ก และการพัฒนาวิชาการในสาขานี้ให้มีมาตรฐานสากลเป็นความจำเป็น เพื่อให้เด็กทุกวัยและทุกภาวะสุขภาพได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลช่วยเหลือ บำบัดรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพที่มีคุณภาพสูงสุด โดยพัฒนาการดำเนินงานที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง พัฒนาระบบการดูแลที่มีประสิทธิภาพ จนเกิดผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ส่งผลให้เด็กและครอบครัวมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของระบบบริการสุขภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  การพยาบาลเด็กเป็นสาขาวิชาเฉพาะทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสุขภาพแก่เด็กและครอบครัว โดยมุ่งเน้นการประเมินสภาพ การวินิจฉัย การวางแผนและการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพทุกระยะพัฒนาการ ระยะเจ็บป่วย และระยะสุดท้ายของชีวิต การพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการบริหารจัดการระบบบริการเด็กกลุ่มใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ ทารกแรกเกิด เด็กสุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง เด็กโรคเรื้อรังและพิการ เด็กในภาวะวิกฤตและเฉียบพลัน โดยเชื่อมโยงความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการแพทย์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยี และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย ศิลปะการพยาบาล และความเข้าใจในประสบการณ์และความเป็นคน ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการปฏิบัติและเกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อเด็กและครอบครัว องค์กร และระบบบริการสุขภาพของประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้

1. สร้างมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม เชิงวิชาการและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. สร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3. สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการปฏิบัติการผดุงครรภ์ การสอน การทำวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ สตรีระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และระยะให้นมบุตร รวมถึงทารกแรกเกิดและครอบครัวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

4. พัฒนามหาบัณฑิตที่มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม สามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองให้มีความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

5. สร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะด้านดิจิทัล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดการข้อมูลทางการวิจัยและการพยาบาล

6. พัฒนามหาบัณฑิตที่มีทักษะในการปฏิบัติการผดุงครรภ์แก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ในระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และระยะให้นมบุตร รวมถึงทารกแรกเกิดและครอบครัว

 
 

Program Learning
Outcomes: PLOs
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร