การพยาบาลเด็ก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ
ประธานหลักสูตร
 
 
ผศ.ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน
เลขานุการหลักสูตร
รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
กรรมการหลักสูตร
 
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ผศ.ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
 
ผศ.ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน
อาจารย์ประจำหลักสูตร