ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ
รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
อีเมล์ : tipawan.dar@mahidol.ac.th/tdaramas@hotmail.com
โทร. 02-201-2016

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลเด็ก) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก/เทียบเท่า(พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลทารกแรกเกิด

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การพยาบาลทารกเกิดก่อนกำหนด
2. การส่งเสริมพัฒนาการในทารกเกิดก่อนกำหนด
3. การให้นมแม่

 
ผลงานทางวิชาการ

- ทิพวัลย์ ดารามาศ,จริยา วิทยะศุภร,ชลินดา คำศรีพล.(2563).ผลของการดูแลแบบแกงการูในทารกเกิดก่อนกำหนดต่อปริมาณน้ำนมมารดา. วารสารพยาบาลทหารบก 21,(2),120-128.

- ประทุมวดี เถาบุญ,ทิพวัลย์ ดารามาศ,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล.(2563).ผลของการใช้มือโอบตัวทารกต่อการตอบสนองความปวดจากการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้าในทารกเกิดก่อนกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 26,(1),18-30.

- ปรินาสุภา หอมสมบัติ,จริยา วิทยะศุภร,ทิพวัลย์ ดารามาศ.(2563).ผลของการดูแลแบบแกงการูต่อระยะเวลาการนอนหลับของทารกเกิดก่อนกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลศาร 26,(1),31-45.

- กฤษฎาภรณ์ ลบบำรุง,ทิพวัลย์ ดารามาศ,จริยา วิทยะศุภร.(2562).ผลของการให้โคลอสตรุ้มทางปากต่อระดับอิมมูโนโกลบลูลิน เอ ในทารกเกิดก่อนกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(1),16-28.

- Knoll B. L.,Daramas T.,Drake V..(2019).Randomized Controlled Trial of a Prefeeding Oral Motor Therapy and Its Effect on Feeding Improvement in a Thai NICU.. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing 48,(2),176-188.

- สุกันยา กรรณแก้ว,ทิพวัลย์ ดารามาศ.(2562).Frequency of breastfeeding, billirubin levels, and re-admission for jaundice in neonates. The Bangkok Medical Journal 15,(2),180-185.

- วรรณภา ตั้งแต่ง,ทิพวัลย์ ดารามาศ,จริยา วิทยะศุภร.(2561).ผลของการให้โคลอสตรุ้มทางปากในทารกเกิดก่อนกำหนดต่ออัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(2),109-121.

- พิชญาภา พาเชื้อ,ทิพวัลย์ ดารามาศ,เรณู พุกบุญมี.(2561).ผลของการนวดขาและเท้าต่อความปวด อัตราการเต้นของหัวใจ และค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้า. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(3),279-294.

- วิภาวรรณ ชัยลังกา,ทิพวัลย์ ดารามาศ,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล.(2561).ผลของการใช้นมแม่ร่วมกับการนวดปากกระตุ้นการดูดกลืนต่อประสิทธิภาพการดูดนมในทารกเกิดก่อนกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(1),25-36.

- กฤษฎาภรณ์ ลบบำรุง,ทิพวัลย์ ดารามาศ,จริยา วิทยะศุภร.(2561).ผลของการให้โคลอสตรุ้มทางปากต่อระดับอิมมูโนโกลบูลินเอในทารกเกิดก่อนกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(1),16-28.

- นุชนารถ ปรึกษาดี,ทิพวัลย์ ดารามาศ,ศรีสมร ภูมนสกุล.(2560).ผลของโปรแกรมการนวดปากในทารกเกิดก่อนกำหนดต่อระยะเปลี่ยนผ่านจากการให้นมทางสายยางสู่การกินนมทางปากและน้ำหนักตัว. รามาธิบดีพยาบาลสาร 23,(3),257-268.

- จรินญา แสงลับ,ทิพวัลย์ ดารามาศ,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล.(2559).ผลของนมแม่ต่อการตอบสนองความปวดจากการดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอในทารกเกิดก่อนกำหนด . รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(1),49-64.

- ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์,ทิพวัลย์ ดารามาศ,เรณู พุกบุญมี.(2559).ผลของการให้สารละลายซูโครสทางปากต่อการลดความปวดจากการดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอในทารกเกิดก่อนกำหนด . รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(2),134-148.

- สุดารัชต์ ฤกษ์ใหญ่ ,ทิพวัลย์ ดารามาศ,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล.(2557).ผลของการนวดต่อประสิทธิภาพการดูดนมในทารกเกิดก่อนกำหนด . วารสารกุมารเวชสาร 21,(3),17-22.

- สุธาสินี แซ่หุง,ทิพวัลย์ ดารามาศ,เรณู พุกบุญมี.(2556).การทบทวนความรู้อย่างเป็นระบบเรื่องการนวดปากเพื่อกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 19,(3),293-307.

- สมจิต วรรณขาว,ทิพวัลย์ ดารามาศ,เรณู พุกบุญมี.(2556).ผลของเสียงจังหวะการเต้นของหัวใจต่อระยะเวลาการหลับในทารกเกิดก่อนกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 19,(3),308-319.

- สิริลักษณ์ ศรีเสวต,ทิพวัลย์ ดารามาศ,เรณู พุกบุญมี.(2556).ผลของเสียงเพลงโมสาร์ทต่ออัตราการเต้นหัวใจ อัตราการหายใจ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และระยะเวลาการนอนหลับในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 19,(2),221-234.

- สิรวี อินหรุ่น,ทิพวัลย์ ดารามาศ,เรณู พุกบุญมี.(2556).ผลของการกระตุ้นประสาทสัมผัสการรับกลิ่นด้วยนมมารดา ต่อการตอบสนองความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้าในทารกแรกเกิดครบกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 19,(3),320-322.

- พรทิภา พุทธินันท์โอภาส,เรณู พุกบุญมี,ทิพวัลย์ ดารามาศ.(2556).แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดก่อนกำหนดโดยใช้พลาสติกห่อหุ้ม ภายใต้เครื่องให้ความอบอุ่นชนิดแผ่รังสี. รามาธิบดีพยาบาลสาร 19,(1),1-15.

- น้ำทิพย์ ทองสว่าง,เรณู พุกบุญมี,ทิพวัลย์ ดารามาศ.(2556).แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกการป้องกันการบาดเจ็บของผิวหนังบริเวณของทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการช่วยหายใจด้วย Nasal CPAP. รามาธิบดีพยาบาลสาร 19,(1),16-30.

- ทิพวัลย์ ศรีเฉลิม,ทิพวัลย์ ดารามาศ,ศรีสมร ภูมนสกุล.(2554).ผลของดนตรีต่อภาวะหลับตื่นของทารกเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยบำบัดวิกฤตทารกแรกเกิด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 17,(2),178-190.