ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ แสงอ่อน

อีเมล์ : sopin.san@mahidol.edu
โทร. 02-201-1765

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(Psychiatric Mental Health Nursing) The University Of Michigan

- ปริญญาเอก/เทียบเท่า(Nursing) The University Of Michigan

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. Depression in adults & older adults
2. จิตเวชผู้ใหญ่

 
ผลงานทางวิชาการ

- สุชานาถ อินวรรณา,โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์,มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์.(2563).ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการไม่ร่วมมือรับประทานยาในผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั่ว. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 34,(2),33-56.

- ศิริพร ณ นคร,พัชรินทร์ นินทจันทร์,โสภิณ แสงอ่อน,นันทิยา เอกอธิคมกิจ.(2563).ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ ความผูกพันใกล้ชิด กับเพื่อน และการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม กับความแข็งแกร่งในชีวิต ในวัยรุ่นกลุ่มด้อยโอกาสไทยในจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 34,(2),77-98.

- วิลาวัณย์ สายสุวรรณ,พัชรินทร์ นินทจันทร์,โสภิณ แสงอ่อน,นันทิยา เอกอธิคมกิจ.(2563).ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัว ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม หรือสังคม และการรับรู้ความเครียด กับความแข็งแกร่งในชีวิต ของวัยรุ่นกลุ่มด้อยโอกาสไทยในจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 34,(1),61-85.

- กมลชนก มูลไชย,โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์,มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์.(2563).ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 13,(1),240-260.

- ปุณิกา กิตติกุลธนันท์,พัชรินทร์ นินทจันทร์,โสภิณ แสงอ่อน.(2562).ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ความแข็งแกร่งในชีวิต และการสนับสนุนทางสังคม กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 33,(2),137-156.

- พัชรินทร์ เจริญผล,โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2562).ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยจิตเภท. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 33,(2),29-46.

- ภานุชนาถ พูสี,โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2562).ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 33,(1),18-35.

- ภรณ์ทิพย์ ผลกระโทก,พัชรินทร์ นินทจันทร์,โสภิณ แสงอ่อน.(2562).ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 33,(1),70-94.

- ปรียาภรณ์ ประยงค์กุล,ทัศนา ทวีคูณ,โสภิณ แสงอ่อน.(2561).ปัจจัยทำนายความตั้งใจที่จะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 11,(2),219-235.

- โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์,จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว.(2561).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นด้อยโอกาสไทยในจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 32,(2),13-38.

- โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์,ทัศนา ทวีคูณ.(2561).ความแข็งแกร่งในชีวิตและภาวะซึมเศร้าของประชาชนในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 32,(2),84-99.

- โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์,จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว.(2561).ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษาพยาบาล. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 32,(1),150-167.

- พัชรินทร์ นินทจันทร์,วารีรัตน์ ถาน้อย,โสภิณ แสงอ่อน,มาณวิภา พัฒนมาศ,ช่อทิพย์ อินทรักษา.(2560).ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในชีวิตในวัยรุ่นกลุ่มด้อยโอกาส. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 31,(1),13-28.

- ศิริลักษณ์ ช่วยดี,โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2560).การศึกษาการปฏิบัติงานด้านจิตเวชและ สุขภาพจิตชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 31,(1),41-59.

- Poonnotok P.,Thampanichawat W. ,Patoomwan A.,Sangon S. .(2559).Struggling to restore normalcy: Thai parents’ experiences in being caregivers of children with early schizophrenia.. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 20,(1),71-84.

- กมลนัทธ์ คล่องดี ,พัชรินทร์ นินทจันทร์,โสภิณ แสงอ่อน.(2559).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการดูแลเด็กในผู้ดูแลเด็กสมาธิสั้น . วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 30,(1),52-68.

- ชัยวัฒน์ อินไชยา,โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2559).ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในชุมชน . วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 30,(1),17-33.

- เขมณัฎฐ์ ศรีพรหมภัทร์ ,พัชรินทร์ นินทจันทร์,โสภิณ แสงอ่อน.(2558).ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแกร่งในชีวิต ตราบาป ความรู้ แรงสนับสนุนทางสังคม และปัจจัยส่วนบุคคล กับความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช . วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 29,(1),103-122.

- มะลิวรรณ วงษ์ขันธ์,พัชรินทร์ นินทจันทร์,โสภิณ แสงอ่อน.(2558).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิตในวัยรุ่น. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 29,(1),57-75.

- นวลจิรา จันระลักษณะ,ทัศนา ทวีคูณ,โสภิณ แสงอ่อน.(2558).ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 29,(2),128-143.

- กานดา นาควารี ,พัชรินทร์ นินทจันทร์,โสภิณ แสงอ่อน.(2558).ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น . วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 29,(2),46-63.

- นฤมล สมรรคเสวี,โสภิณ แสงอ่อน.(2558).ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาล . วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 29,(3),11-27.

- Pianchob S. ,Sangon S. ,Sitthimongkol Y. ,Arthur Williams R. ,Orathai P. .(2557).A causal model of psychological distress of Thai family caregivers of people with major depressive disorder. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 18,(3),173-186.

- โสภิณ แสงอ่อน,พรเพ็ญ สำเภา,พรทิพย์ มาลาธรรม.(2550).ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพ สัมพันธภาพในครอบครัว ความว้าเหว่ และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ. รามาธิบดีพยาบาลสาร 13,(1),54-69.

- ยุวดี ฦๅชา,อรสา พันธ์ภักดี,พรศรี ศรีอัษฎาพร,สมใจพุทธา พิทักษ์ผล,โสพรรณ โพทะยะ,ประคอง อินทรสมบัติ,จริยา วิทยะศุภร,เอมพร รตินธร,สุพิศ ประสพศิลป์,กฤษดา แสวงดี,พรทิพย์ มาลาธรรม,โสภิณ แสงอ่อน.(2548).ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานบริการสุขภาพเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ: กรณีศึกษา. วารสารสภาการพยาบาล 20,(1),1-16.