อาจารย์ ดร.จิราพร ไลนิงเกอร์
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
อีเมล์ : jiraporn.cho@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2895

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(Nursing) The University Of Texas At Austin

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1.ผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่2ในชุมชน
2.ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
3.การพัฒนาและแปลเครื่องมือวิจัย
4.การพยาบาลในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
5.อนามัยชุมชน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1.การควบคุมโรคเบาหวานในกลุ่มในชุมชน
2. ความรอบรู้ทางสุขภาพในผู้ป่วยเรื้อรัง
3. การจัดการดูแลตนเองและนวตกรรมในการควบคุมเบาหวาน
4. การแปลและพัฒนาเครืองมือวิจัย
5.การทบทวนวรรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
6. การรับรู้ในผู้สูงอายุ
7.การตระหนักในวัฒนธรรมทางการพยาบาล

 
ผลงานทางวิชาการ

- อุไรวรรณ นนท์ปัญญา,แสงทอง ธีระทองคำ,จิราพร ไลนิงเกอร์.(2563).ผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในการดูแลเท้าต่อพฤติกรรมการดูแลเท้า และการสูญเสียความรู้สึกที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 7,(2),76-91.

- อังธนา จุลสุคนธ์,นพวรรณ เปียซื่อ,วราภรณ์ ทิพย์สุวรรณกุล,จิราพร ไลนิงเกอร์.(2562).ความรอบรู้ด้านโภชนาการและผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารสภาการพยาบาล 34,(4),120-135.

- Phonyiam R.,Terathongkum S.,Lininger J..(2561).Effects of Arm Swing Exercise Program on Blood Sugar Level, Nutritional status and Perceived Self-Efficacy for Exercise in Persons with Uncontrolled Type 2 Diabetes Mellitus . The Bangkok Medical Journal 14,(2),34-39.

- สิริรัตน์ ลีลาจรัส,จิราพร ไลนิงเกอร์,วรรณา สนองเดช.(2558).การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และความสม่ำเสมอในการรับประทานยาของคนไทยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง จำแนกโดยเพศอายุ และระดับการศึกษา . วารสารพยาบาลสาธารณสุข 29,(2),56-70.

- Leelacharas S.,Kerdonfag P.,Chontichachalalauk J.,Sanongdej W..(2558).Illness perceptions, lifestyle bebaviors, social support, and cardiovascular risks in people with hypertension in urban and rural areas of Thailand . Pacific Rim International Journal of Nursing research 19,(3),245-256.