รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์

อีเมล์ : bualuang.sum@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0694

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- อนุปริญญา มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย

- ปริญญาเอก(Nursing) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การพยาบาลนรีเวชและมะเร็งในสตรี

 
ผลงานทางวิชาการ

- Sumdaengrit B.,Malai W..(2019).Quality of Life in Thai Women after Hysterectomy. COJ Nursing & Healthcare 5,(1),1-6.

- Sumdaengrit B,,Junda T,.(2018).Factors Predicting the Sense of Coherence in Thai Women with Breast Cancer after Treatment in University Hospital. Journal of the Medical Association of Thailand 101,(4),517-521.

- Sumdaengrit B,Jengprasert K,Sriintravanit N.(2018).Evaluation the Quality of Life and Social Support in Patients with Cervical Cancer after Treatment. Trends in Telemedicine & E-health 1,(2),1-6.

- Junda T.,Sumdaengrit B..(2018).Gender and Sexual Dysfunction in Thai Cancer Patients: A Comparative Study. Journal of the Medical Association of Thailand 101,(1),1385-1390.

- ธิราภรณ์ จันทร์ดา,จอนผะจง เพ็งจาด,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์,อัจฉรียา ปทุมวัน,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม,ประคอง อินทรสมบัติ,ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์.(2560).ระบบบริการดูแลแบบประคับประคอง: บริบทภาคกลาง. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 10,(2),87-102.

- Sumdaengrit B.,Luengsukcharoen S.C.,Pathathamaporn S. .(2559).Symptom Clusters in Thai Gynecological Oncology Patients Receiving the First Cycle of Carboplatin and Paclitaxel. Ramathibodi medical Journal 39,(2),90-99.

- รัชดาพันธ์ ชัยโตษะ,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2559).ความรุนแรงของอาการในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชที่ได้รับเคมีบำบัด สูตร Paclitaxel และ Carboplatin . วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 34,(2),49-57.

- นฤมล ศรีอินทราวานิช,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์,สิรพิชญ์ ภัทรธรรมาภรณ์.(2559).จจัยทำนายวันนอนโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดทางนรีเวช. รามาธิบดีเวชวารสาร 39,(1),37-44.

- อนงค์ ทองสามัญ,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2559).ประสบการณ์อาการ กลวิธีการจัดการและผลลัพธ์การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยาวัณโรค. วชิรพยาบาลสาร 18,(1),51-63.

- มณฑา ลิ้มทองกุล,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2558).แรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย. รามาธิบดีเวชสาร 38,(1),20-28.

- นภา ทวียรรยงกุล,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2558).ประสบการณ์อาการ และการจัดการในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง. รามาธิบดีพยาบาลสาร 21,(1),82-95.

- ศุภกาญจน์ โอภาสรัตนากร,มุกดา เดชประพนธ์,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2558).ความเครียด และการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 21,(2),158-171.

- เมธาวี ราชพิมาย ,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2558).ประสบการณ์การมีอาการ วิธีการจัดการ และผลลัพธ์การจัดการเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูงในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ . วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 33,(3),26-34.

- ภัทราพร ภัทรวลี ,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์,วรรณภา ประไพพานิช.(2558).ปัจจัยคัดสรรและพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมะเร็ง . วารสารโรคมะเร็ง 35,(3),56-67.

- สุวลักษณ์ วงศ์จรรโลงศิล,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2558).การศึกษาชุดของอาการในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด: การศึกษาแบบติดตามระยะยาว. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 33,(2),122-131.

- ปรวรรณ วิทย์วรานุกูล,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2558).ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพการบริการพยาบาลในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวชโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 33,(3),91-100.

- นฤมล ศรีอินทราวานิช,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2557).ความวิตกกังวลและความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทางนรีเวช. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 32,(3),24-31.

- จิราศรี หรรษาจรูญโรจน์,ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2557).คุณภาพการบริการในหน่วยตรวจมะเร็งนรีเวช. วารสารโรคมะเร็ง 34,(2),79-91.

- พรนภา หีบจินดา,ธิราภรณ์ จันทร์ดา,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2557).ความเข้มแข็งในการมองโลก แรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังการรักษา. วารสารโรคมะเร็ง 34,(2),92-103.

- อัญชัญ วัฒนะพันธ์ศักดิ์,ธิราภรณ์ จันทร์ดา,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2557).สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสก่อนการรักษา สุขภาวะทางเพศ และคุณภาพชีวิตของบุรุษที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ใหญ่และทวารหนักหลังการรักษาและคู่สมรส. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 32,(3),103-113.

- บัวหลวง สำแดงฤทธิ์,มณฑา ลิ้มทองกุล.(2557).ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย . วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 32,(4),85-93.

- ศุภกร หวานกระโทก ,ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2557).แบบแผนอาการเหนื่อยล้า การจัดการและผลลัพธ์ของการจัดการอาการในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด*. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 32,(1),50-58.

- Sumdaengrit B.,Hanucharurnkul S.,Dodd J. M.,Wilailak S.,Vorapongsathorn T.,Pongthavornkamol K..(2556).Changes of Symptom Cluster Occurrence in Thai Women with Cervical Cancer from Pre to Post Treatment. Ramathibodi medical Journal 36,(3),210 - 217.

- พนัชญา ขันติจิตร,นิโรบล กนกสุนทรรัตน์,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2556).อาการคันตามผิวหนัง กลวิธีการจัดการอาการ และผลลัพธ์ของการจัดการอาการตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี. วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31,(1),34-42.

- ประนอม ภู่ศรีทอง,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2556).ความสัมพันธ์ และความสามารถในการทำนายผล สัมฤทธิ์วิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ในนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31,(4),45-53.

- บัวหลวง สำแดงฤทธิ์,นวพร โลหเจริญวนิช.(2556).ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการพยาบาลของผู้ใช้บริการในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวชโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย. วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31,(4),161-169.

- Sumdaengrit B.,Hanucharurnkul S.,Dodd J. M.,Wilailak S.,Vorapongsathorn T.,Pongthavornkamol K..(2554).Factors Predicting the Change of Symptom Distress among Thai Women with Cervical Cancer. Ramathibodi medical Journal 34,(1),45- 57.

- บัวหลวง สำแดงฤทธิ์,ศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูล.(2553).ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่: ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับผลการสอบรวบยอดของนักศึกษาพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารพยาบาล 59,(4),9-16.

- Sumdaengrit B.,Hanucharurnkul S.,Dodd J. M.,Wilailak S.,Vorapongsathorn T.,Pongthavornkamol K..(2553).Symptom Experience and Self-care among Thai Women with Cervical Cancer. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 14,(3),203 -218.

- ศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูล,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2546).ความสุขและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี. วารสารการศึกษาพยาบาล 14,(2),49-56.

- บัวหลวง สำแดงฤทธิ์,สิระยา สัมมาวาจ,อรรณภา พูลศิลป์.(2543).การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลในการฝึกภาคปฏิบัติ. วารสารการศึกษาพยาบาล 12,(1),38-50.