ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภามาศ ผาติประจักษ์

อีเมล์ : suphamas.par@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2895

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การเจริญพันธ์และวางแผนประชากร) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลสุขภาพชุมชน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย
2. ผลลัพธ์ของการดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวาน

 
ผลงานทางวิชาการ

- ฐิติรัตน์ ทองม่วง,สุภามาศ ผาติประจักษ์,นพวรรณ เปียซื่อ.(2561).ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมของประชาชนในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม. วารสารพยาบาล 67,(3),49-57.

- SUNGBUN S.,Piaseu N.,Partiprajak S..(2561).Quality of care for patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction using Fast track service in Thailand. Ramathibodi Medical Journal 41,(4),18-26.

- ทรงวุฒิ สังข์บุญ,นพวรรณ เปียซื่อ,สุภามาศ ผาติประจักษ์.(2560).ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบช่องทางด่วนโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน. วารสารสภาการพยาบาล 32,(4),19-54.

- สุพรรณา ครองแถว,สุภามาศ ผาติประจักษ์,อรุณวรรณ อุดมเกษมทรัพย์.(2559).ผลของโปรแกรมฝึกอบรมการจัดการทางเดินหายใจ และการช่วยหายใจสำหรับนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี . รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(1),93-110.

- Partiprajak S.,Thongpo P. .(2016).Retention of basic life support knowledge, self-efficacy and chest compression performance in Thai undergraduate nursing students. Nurse Education in Practice 16,(),235-241.

- สุภามาศ ผาติประจักษ์.(2558).ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้สมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน และความสามารถในการกดหน้าอก ในนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี . วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 35,(1),119-134.

- อรุณวรรณ อุดมเกษมทรัพย์,สุภามาศ ผาติประจักษ์,พิชญา ทองโพธิ์.(2558).ผลของโปรแกรมการสอนทักษะปฏิบัติการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4. วารสารการพยาบาลและการศึกษา 8,(2),54-66.

- สุขสิน เอกา ,จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย,นพวรรณ เปียซื่อ,สุภามาศ ผาติประจักษ์.(2558).พฤติกรรมแสวงหาการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ไทยเขมรกรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรงโคกเพชร จังหวัดสุรินทร์ . วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 38,(4),35-51.

- สุภามาศ ผาติประจักษ์,สมจิต หนุเจริญกุล,นพวรรณ เปียซื่อ.(2557).ปัจจัยทำนายความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 . รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(1),97-111.

- อังคณา คล้ายสุข ,นพวรรณ เปียซื่อ,สุดาพรรณ ธัญจิรา,สุภามาศ ผาติประจักษ์.(2557).ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ำท่วมของประชาชนตำบลป่าตาล อำเมือง จังหวัดลพบุรี . วารสารพยาบาลสาธารณสุข 28,(3),41-55.