อาจารย์ ดร.ซู้หงษ์ ดีเสมอ

อีเมล์ : suhong.dee@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1600

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลชุมชน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2. Food security

 
ผลงานทางวิชาการ

- ประกายมาศ บรรจงรักษา,นพวรรณ เปียซื่อ,กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์,ซู้หงษ์ ดีเสมอ.(2561).กรณีศึกษา: การดำเนินงานด้านโภชนาการของโรงเรียนประถมศึกษา แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม. วารสารสภาการพยาบาล 33,(3),125-137.

- นพวรรณ เปียซื่อ,ผจงจิต ไกรถาวร,สุกัญญา ตันติประสพลาภ,ซู้หงษ์ ดีเสมอ.(2560).การศึกษาติดตามความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของสตรีสูงอายุในชุมชนแออัด. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29,(2),52-61.

- ซู้หงษ์ ดีเสมอ,นพวรรณ เปียซื่อ.(2559).การทบทวนวรรณกรรม: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางอาหาร. วารสารโภชนาการ51,(2),12-28.