ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิจัย เรื่อง "ผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายต่อการปฏิบัติกิจกรรม ทางกาย ผลลัพธ์ทางคลินิกและต้นทุนการบริการสุขภาพในผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 " โดย นางสาวสารภี พุฒคง ในวันที่ 6 ธ.ค.2566


 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิจัย

หัวข้อเรื่อง:
"ผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายต่อการปฏิบัติกิจกรรม
ทางกาย ผลลัพธ์ทางคลินิกและต้นทุนการบริการสุขภาพในผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 "

โดย:  นางสาวสารภี พุฒคง (นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

คณะกรรมการสอบ: 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ (ประธานกรรมการ)
2) อาจารย์ ดร.นพวรรณ พินิจขจรเดช (กรรมการ)
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สิระ กอไพศาล (กรรมการ)
3) รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์ (กรรมการ)

สอบวันที่ 6 ธันวาคม 2566
เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง 423 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

------------------------------------------------------
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
โทร. 02-201 0638