ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ความสัมพันธ์ของอาการหลังโควิด โรคร่วมความเครียดและแรงสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของผู้ป่วยโควิดภายหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล" โดย นางสาวปัญญสุดา ยี่โถ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วันที่ 30 พ.ย. 2566


 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์

หัวข้อเรื่อง:
"ความสัมพันธ์ของอาการหลังโควิด โรคร่วมความเครียดและแรงสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของผู้ป่วยโควิดภายหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล"

โดย:  นางสาวปัญญสุดา ยี่โถ (นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

คณะกรรมการสอบ: 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ (ประธานกรรมการ)
2) รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)
3) รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์ (กรรมการ)
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรลักขณ์ เอื้อกิจ (กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก))

สอบวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
เวลา 15.00 – 18.00 น.
ณ ห้อง 605 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

------------------------------------------------------
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
โทร. 02-201 0607