ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของนักเรียนหญิงวัยรุ่นตอนปลาย โดย นางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณกาญจน์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566


 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

หัวข้อเรื่อง:
"ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของนักเรียนหญิงวัยรุ่นตอนปลาย"

โดย:  นางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณกาญจน์ (นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก)

คณะกรรมการสอบ: 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัลย์ สิงห์สาย (ประธานกรรมการ)
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทัย บัวด้วง (กรรมการ)
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล (กรรมการ)

สอบวันที่ 19 ตุลาคม 2566
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 710 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

------------------------------------------------------
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
โทร. 02-201 0608