พันธกิจด้านการวิจัย

พันธกิจด้านการวิจัย

พันธกิจด้านการวิจัย คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตผลงานวิจัยทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนา การปฏิบัติการพยาบาลและระบบสุขภาพให้มีคุณภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนพัฒนาการวิจัยของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 • ดำเนินการกิจกรรมการพัฒนางานวิจัยของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 • ติดตามผลการดำเนินการวิจัยและรายงานผลการดำเนินการวิจัยทุกปี
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

พัฒนาระบบและกระบวนการวิจัย

 • มีศูนย์วิจัยทางการพยาบาล (ศาลายา) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยต่างๆ
 • ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยผ่านทางหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลต่างๆ และทาง Web site ของภาควิชาฯ พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย
 • จัดให้มีที่ปรึกษาทางการวิจัยเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการผลิตผลงานวิจัย
 • การนำผลการวิจัยไปใช้ มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบันแก่อาจารย์พยาบาลของภาควิชาฯ
 • จัดบรรยายพิเศษและอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ร่วมกิจกรรมกับสโมสรวิจัย (Research Club) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุกเดือน โดยสนับสนุนให้อาจารย์ในโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี นำเสนอและเข้าร่วมฟังผลงานวิจัย
 • มีการให้คำปรึกษาด้านวิจัยด้านวิพากษ์โครงร่างการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Mok review) ในกรณีเสนอขอทุนภายนอก
 • มีโครงการ Basic Practice Research ที่คณะฯ สนับสนุนการวิจัยในงานประจำ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยโดยนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของคณะฯ และการประชุมวิชาการนอกสถาบันทั้งระดับชาติและนานาชาติ
 • สนับสนุนให้อาจารย์พยาบาลของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เขียนผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
 • สนับสนุนให้อาจารย์พยาบาลของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเข้าเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของคณะฯ ทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์จากภายในและภายนอกคณะฯ
 • สนับสนุนให้อาจารย์พยาบาลของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกคณะฯ ได้แก่ ทุนรายได้คณะฯ, ทุน สกว-รามาธิบดี, ทุนรามาธิบดี-คณะวิทยาศาสตร์, ทุนพัฒนาศักยภาพวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง,ทุน พย.สสส, ทุน สปสช เป็นต้น

ระบบสนับสนุนการวิจัยของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีดังนี้

 • คณะกรรมการวิจัยจัดทำแผนกิจกรรมประจำปี เน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยการจัดประชุมวิชาการจัดระบบช่วยเหลือในการขอทุนและการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
 • มีบุคลากรสายธุรการสนับสนุนการทำงานของหน่วยวิจัย มีการติดตามข้อมูลวิจัยและนำเสนอสถิติให้แก่ทุกสาขาวิชาการพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาการทำวิจัยของอาจารย์สาขาวิชาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสาร และคณะฯ ยังให้เงินรางวัลแก่อาจารย์พยาบาลที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากลที่มีค่า impact factor
 • มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางโครงการ Community of Ramathibodi Nursing Research เพื่อให้อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยมาพบกันและแลกเปลี่ยนความรู้กัน
 • มีการให้คำปรึกษาด้านภาษาอังกฤษในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โดยเชิญผู้เชียวชาญด้านภาษาอังกฤษมาปฏิบัติ ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 • มีการทำจุลสาร Ramathibodi Nursing Research and Academic Newsletter ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่โครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์และบุคลากรในโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

** ม.มหิดล เริ่มต้นยุทธศาสตร์หลักด้วยเรื่องงานวิจัย คณะฯ และโรงเรียนฯ เริ่มต้นยุทธศาสตร์หลักด้วยเรื่องการศึกษา