You are here

พันธกิจด้านการวิจัย

 
 

พันธกิจด้านการวิจัย

 

 

          พันธกิจด้านการวิจัย คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตผลงานวิจัยทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนา การปฏิบัติการพยาบาลและระบบสุขภาพให้มีคุณภาพ
 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
            จัดทำแผนพัฒนาการวิจัยของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
            ดำเนินการกิจกรรมการพัฒนางานวิจัยของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
            ติดตามผลการดำเนินการวิจัยและรายงานผลการดำเนินการวิจัยทุกปี
            รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

พัฒนาระบบและกระบวนการวิจัย
            มีศูนย์วิจัยทางการพยาบาล (ศาลายา) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยต่างๆ
            คณะกรรมการวิจัยจัดทำแผนกิจกรรมประจำปี เน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยการจัดประชุมวิชาการจัดระบบช่วยเหลือในการขอทุนและการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
            มีบุคลากรสายธุรการสนับสนุนการทำงานของหน่วยวิจัย
มีการติดตามข้อมูลวิจัยและนำเสนอสถิติให้แก่ทุกสาขาวิชาการพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาการทำวิจัยของอาจารย์สาขาวิชาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
            ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยผ่านทางหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลต่างๆ และทาง Web site ของภาควิชาฯ
            พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย

 

ระบบสนับสนุนการวิจัยของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีดังนี้
            จัดให้มีที่ปรึกษาทางการวิจัยเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการผลิตผลงานวิจัย
            การนำผลการวิจัยไปใช้ มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบันแก่อาจารย์พยาบาลของภาควิชาฯ
            จัดบรรยายพิเศษและอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ร่วมกิจกรรมกับสโมสรวิจัย (Research Club) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุกเดือน โดยสนับสนุนให้อาจารย์ในโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี นำเสนอและเข้าร่วมฟังผลงานวิจัย
            มีการให้คำปรึกษาด้านวิจัยด้านวิพากษ์โครงร่างการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Mok review) ในกรณีเสนอขอทุนภายนอก
            มีโครงการ Basic Practice Research ที่คณะฯ สนับสนุนการวิจัยในงานประจำ
            ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยโดยนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของคณะฯ และการประชุมวิชาการนอกสถาบันทั้งระดับชาติและนานาชาติ
            สนับสนุนให้อาจารย์พยาบาลของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เขียนผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
            สนับสนุนให้อาจารย์พยาบาลของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเข้าเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของคณะฯ ทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์จากภายในและภายนอกคณะฯ
            สนับสนุนให้อาจารย์พยาบาลของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกคณะฯ ได้แก่ ทุนรายได้คณะฯ, ทุน สกว-รามาธิบดี, ทุนรามาธิบดี-คณะวิทยาศาสตร์, ทุนพัฒนาศักยภาพวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง,ทุน พย.สสส, ทุน สปสช เป็นต้น
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสาร และคณะฯ ยังให้เงินรางวัลแก่อาจารย์พยาบาลที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากลที่มีค่า impact factor
            มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางโครงการ Community of Ramathibodi Nursing Research เพื่อให้อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยมาพบกันและแลกเปลี่ยนความรู้กัน
            มีการให้คำปรึกษาด้านภาษาอังกฤษในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โดยเชิญผู้เชียวชาญด้านภาษาอังกฤษมาปฏิบัติ ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
            มีการทำจุลสาร Ramathibodi Nursing Research and Academic Newsletter ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่โครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์และบุคลากรในโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี