You are here

พันธกิจด้านการศึกษา

 
พันธกิจด้านการศึกษา
 

                              โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาทางด้านพยาบาลศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาต่างๆ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมีจุดเด่นในเรื่องการเรียนการสอนในคลีนิค โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงในการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัย ทั้งในคลีนิคและชุมชนมีพยาบาลพี่เลี้ยงที่ได้รับการอบรมและผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ที่ได้รับวุฒิบัตรจากสภาการพยาบาลเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งในโรงพยาบาลรามาธิบดีและแหล่งฝึกที่ได้รับการเลือกสรร ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนได้รับการรับรองจากสภาพยาบาล หลักสูตรที่เปิดสอนจำแนกเป็น