หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ( Nursing Specialty Short Course Program)
 

เปิดรับพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าทุกสาขา

 • มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่สนใจอย่างน้อย 2 ปี
 • ผ่านการสอบคัดเลือกจากหลักสูตรฯ ในหมวดวิชาเฉพาะสาขาการพยาบาล และวิชาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด
 • มีกำหนดระยะเวลาในการศึกษาอบรม 4 เดือน

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในด้านการพยาบาลเฉพาะสาขาให้แก่พยาบาลผู้สนใจทั่วประเทศ

จุดเด่นของหลักสูตร

เปิดทำการสอนและฝึกอบรมในสาขาการพยาบาลที่เป็นที่ต้องการและหลายสาขามีการฝึกอบรมเพียงแห่งเดียวในประเทศ

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ที่ทันสมัยได้มาตรฐานและดูแลการฝึกปฏิบัติอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยเฉพาะด้านในโรงพยาบาลรามาธิบดีและแหล่งฝึกที่ได้รับการเลือกสรรสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงในการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัยทั้งในคลินิคและและชุมชน มีพยาบาลผู้ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่ได้รับวุฒิบัตรจากสภาการพยาบาลเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนยังได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

สาขาที่เปิดสอน

 1. สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
 2. สาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
 3. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
 4. สาขาการพยาบาลเฉพาะทางอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 5. สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา
 6. สาขาการพยาบาลโภชนบำบัด

โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อวิชา หน่วยกิต
1. วิชาระบบสุขภาพ 2
2. วิชาประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง 2
3. วิชาทฤษฎีเฉพาะสาขา 6
4. วิชาการฝึกภาคปฎิบัติ (โดยในการฝึกภาคปฎิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีระยะเวลาฝึกไม่น้อยกว่า 80 % ของระยะเวลาที่กำหนด) 5

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

 1. จบการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า
 2. มีใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาลที่ไม่หมดอายุ
 3. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ต้องการฝึกอบรม อย่างน้อย 2 ปี หรือตามที่แต่ละสาขากำหนด
 4. มีสุขภาพแข็งแรง
 5. ผ่านการสอบข้อเขียนในวิชาการพยาบาลเฉพาะสาขา และวิชาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด
 6. ผ่านการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์

กำหนดการสมัครและสอบคัดเลือก

 • เปิดทำการสมัครและสอบคัดเลือกปีละ 1 ครั้ง ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี
 • การฝึกอบรมจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยจะเปิดช่วงละประมาณ 4-5 สาขา
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น 4 เดือน จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล 50 หน่วยคะแนน
 • ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดตามข่าวสาร ประกาศการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/announce/only