งานบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ
ดร.สุเทพ ธุระพันธ์
ดร.สุเทพ ธุระพันธ์
หัวหน้างานบริการวิชาการ
0-2201-1608, 0-2201-1512
หน่วยบริการวิชาการ
นายพิสิทธิ์ โพธิกุล
นายพิสิทธิ์ โพธิกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-1608, 0-2201-1512
นางสุธารัตน์ ลิขิตสารวิทย์
นางสุธารัตน์ ลิขิตสารวิทย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-1608, 0-2201-1512
นางสาวณัฐณิชาช์ วัยวัฒน์ภัทรกุล
นางสาวณัฐณิชาช์ วัยวัฒน์ภัทรกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-1608, 0-2201-1512
นายสมัชชา จันปานใจ
นายสมัชชา จันปานใจ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
0-2201-1608, 0-2201-1512
หน่วยหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้น
นางสาวอัจฉรา เทียนทอง
นางสาวอัจฉรา เทียนทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-2016
หน่วยสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ
นางสาวพจนีย์ เกลียวสีนาค
นางสาวพจนีย์ เกลียวสีนาค
นักวิชาการสารสนเทศ
0-2201-0849
นางสาวนิติพร หิรัญบุตร
นางสาวนิติพร หิรัญบุตร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
0-2201-2014
นายมงคล แปลงกาย
นายมงคล แปลงกาย
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
0-2201-0623
นางสาวพรประทานพร วรรณโกษิตย์
นางสาวพรประทานพร วรรณโกษิตย์
นักวิชาการสารสนเทศ
0-2201-2342
นายณัฐภัทร ฐรัณกรณ์
นายณัฐภัทร ฐรัณกรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0-2201-2342
นายณัฐพล ยังพลขันธ์
นายณัฐพล ยังพลขันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0-2201-2342
หน่วยประชาสัมพันธ์
นางสาวสุรียพัชร์ พุ่มน้ำเย็น
นางสาวสุรียพัชร์ พุ่มน้ำเย็น
นักประชาสัมพันธ์
0-2201-0849
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
นายพงศธร คำหอมกุล
นายพงศธร คำหอมกุล
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
0-2201-1680
นายธัญทัศน์ กระการดี
นายธัญทัศน์ กระการดี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
0-2201-1680
นายวสันต์ ศิริวรรณ์
นายวสันต์ ศิริวรรณ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
0-2201-1680