หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (หลักสูตร 2 เดือนหลังพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต)

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (หลักสูตร 2 เดือนหลังพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต)

เปิดรับสมัคร ผู้เข้าอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2566

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) โครงการพิเศษฯ และสาขาการพยาบาลรังสีวิทยา

ประกาศรายชื่อ ผู้มีิสิทธิเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสีวิทยา ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา ประจำปี 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)โครงการพิเศษ เฉพาะพยาบาลประจำการของฝ่ายการพยาบาล โรงเรียนพยาบา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)โครงการพิเศษ (เฉพาะพยาบาลประจำการของฝ่ายการพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อ ผู้มีิสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสีวิทยา ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อ ผู้มีิสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสีวิทยา ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) โครงการพิเศษ (เฉพาะพยาบาลประจำการของฝ่ายการพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) โครงการพิเศษ (เฉพาะพยาบาลประจำการของฝ่ายการพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าอบรม(เพิ่มเติม)หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าอบรม(เพิ่มเติม)หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา ประจำปี 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) โครงการพิเศษ (เฉพาะพยาบาลประจำการของฝ่ายการพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) โครงการพิเศษ (เฉพาะพยาบาลประจำการของฝ่ายการพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา ประจำปี 2565

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 4 มีนาคม 2565 เปิดรับสมัคร ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

มหาวิทยาลัยมหิดล โรเรียนมยามาลรามาริบ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 4 มีนาคม 2565

เปิดรับสมัคร

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

ㆍสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

โครงการพิเศษ (เฉพาะพยาบาลประจำการของฝ่ายการพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ㆍสาขาการพยาบาลรังสีวิทยา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

หนังสือรับรอง

@RamaCNEC

ลงทะเบียน

rama.nsscp2016@gmail.com

ค่าสมัครสอบคัดเลือก 600 บาท

ชำระโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์

SCB

ชื่อบัญชี หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

เลขที่บัญชี 026-461002-9

0-2201-2016

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของดนตรีบำบัดต่อกลุ่มอาการ หลังได้รับยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดงตับ ในผู้ป่วยมะเร็งตับ โดย นางสาววาสนา ขันตี

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์

เรื่อง

ผลของดนตรีบำบัดต่อกลุ่มอาการ

หลังได้รับยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดงตับ

ในผู้ป่วยมะเร็งตับ

โดย

นางสาววาสนา ขันตี

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นามจันทรา กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ออนไลน์ผ่านระบบ

zoom

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมวางแผนจำหน่ายต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังผ่าตัด ทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์

เรื่อง

ผลของโปรแกรมวางแผนจำหน่ายต่อความรู้

พฤติกรรมการดูแลตนเอง

และความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังผ่าตัด

ทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

โดย

นางสาวอัจฉรา พลไชย

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลชาติ ดวงบุบผา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรลักณ์ เอื้อกิจ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

เวลา 13.00 - 16.00 น.

Oral thesis defence and committee Effects of brief motivational interviewing on self-management, medication adherence, and glycemic control among patients with uncontrolled T2DM in community

Oral thesis defence and committee

Effects of brief motivational interviewing on

self-management, medication adherence, and glycemic

control among patients with uncontrolled T2DM in community

By

Miss NARUEMON SAWAENGSRI

ORAL THESIS DEFENCE COMMITTEE

Associate Professor Dr. Wantana Maneesriwongul

Chair

Associate Professor Dr. Erica Schorr

Member (External Examiner)

Lecturer Dr. Supichaya Wangpitipanit

Member

Associate Professor Dr. Noppawan Piaseu

Member

November 3, 2021

8.00 - 10.00 am.

423 Room, Floor 4, Ramathibodi School of Nursing

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University