You are here

ขั้นตอนการขอเงินคืนค่าสมัครสอบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ๋และผู้สูงอายุ) โครงการพิเศษ

ขอเชิญเข้าร่วมการสมัครเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน WorldSkills ในหัวข้อ Health and Social Care ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี พ.ศ.2564

ประกาศ ขอยกเลิกการสอบคัดเลือกหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง และการจัดประชุมวิชาการ ปีการศึกษา 2563

Pages