รายนามผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นพยาบาลรามาธิบดี

 ประจำปี 2548

1. ผศ.สุขสมร ประพัฒน์ทอง สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
2. รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผู้บริหาร
3. ผศ.ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล สาขาวิจัยทางการพยาบาล
4. นางประภาพรรณ ตัณฑ์ศุภศิริ สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้บริหารระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ

 

 ประจำปี 2549

1. นายแพทย์สุกิจ จำปาเงิน(รุ่น8) สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
2. ดร.เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์ (รุ่น5) สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผู้บริหาร
3. ผศ.สุจินดา ริมศรีทอง (รุ่น6) สาขาอาจารย์พยาบาล
4. รศ.ดร.วารุณี ฟองแก้ว (รุ่น6) สาขาอาจารย์พยาบาล
5. นางสมสมัย สุธีรศานต์ (รุ่น3) สาขาผู้บริหารการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ
6. นางสาวจริยา ตันติธรรม (รุ่น1) สาขาผู้บริหารการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ/ชุมชน
7. นางสาวนรีลักษณ์ สุวรรณโนบล (หลักสูตรมหาบัณฑิต สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2542) สาขาผู้ปฏิบัติการพยาบาล ระดับปฐมภูมิ/ชุมชน

 

 ประจำปี 2550

1. ผศ.ดร.เรณู พุกบุญมี (รุ่น7) สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล
2. ดร.วัลลา ตันตโยทัย (รุ่น1) สาขาผู้ปฏิบัติทุติยภูมิและตติยภูมิ (เน้นบริการวิชาการ)
3. นางวัชรี แจ่มจันทร์ (รุ่น1) สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
4. นางสาวมยุรี ภัทราคร (ศิริราช-รามา รุ่น4) สาขาบริหารการพยาบาล (เน้นบริการการพยาบาล)
5. ผศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ (รุ่น14) สาขาวิจัยทางการพยาบาล

 

 ประจำปี 2551

1. ผศ.มณฑา ลิ้มทองกุล (รุ่น3) สาขาการศึกษาประเภทอาจารย์
2. ดร.อุษณีย์ เทพวรชัย (ศิริราช-รามา รุ่น4) สาขาการศึกษาการพยาบาล
3. นางสาวจงรักษ์ อุตรารัชต์กิจ (รุ่น6) สาขาบริการพยาบาลประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ
4. นางรุ่งอรุณ เกศวหงส์ (รุ่น13) สาขาบริหารการพยาบาลประเภทผู้บริหารการบริการพยาบาล ในระดับทุติยภูมิ/ตติยภูมิ
5. นางสาวอัมภา ศรารัชต์ สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

 

 ประจำปี 2552

1. รศ.ดร.ปราณี ชวลิตสกุลชัย ลุนเบิร์ก (รุ่น2) สาขาการศึกษา การพยาบาลประเภทอาจารย์
2. ผศ.ดร.จริยา  วิทยะศุภร (รุ่น2) สาขาการศึกษาการพยาบาล ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
3. นางหฤทยา  ปรีชาสุข (รุ่น4 ) สาขาบริการการพยาบาลประเภทผู้บริหารการบริการพยาบาลในระดับทุติยภูมิ/ตติยภูมิ

 

  ประจำปี 2553 -

 ประจำปี 2554

1. นางสาววิมลวัลย์ วโรฬาร (รุ่น3) สาขาบริการพยาบาล ประเภทผู้บริหารการพยาบาล
2. รศ.ดร.มณี อาภานันทิกุล (รุ่น14) สาขาวิจัยทางการพยาบาล
3. รศ.ไสว นรสาร (รุ่น9) สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์
4. นางรัตนาพันธ์ (เมธาวัธน์) ไพบูลย์ (รุ่น1) สาขาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
5. ดร.แสงทอง ธีระทองคำ (รุ่น13) สาขาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
6. นางสาวบุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์ (รุ่น3) สาขาผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับ ตติยภูมิ

 

 ประจำปี 2555 -

 ประจำปี 2556 - 

 ประจำปี 2557

1. ศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ (รุ่น 4) สาขาการวิจัยทางการพยาบาล
2. ศ.ดร.วารุณี ฟองแก้ว (รุ่น 6) สาขาการศึกษาพยาบาล
3. นางฉมาภรณ์ วรกุล (รุ่น 4) สาขาผู้ปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล
4. นางมยุรี สุขุปัญญารักษ์ (รุ่น 6) สาขาผู้ปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล
5. ผศ.ดร.เพิ่มศิริ นิติมานพ (รุ่น1) สาขาการบริการสังคม
6. รศ.ดร.ทัศนีย์ ทองประทีป  สาขาผู้บริหาร

 

 ประจำปี 2558

1. ผศ.ดร.วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร์ (หลักสูตรมหาบัณฑิต) สาขาการวิจัยทางการพยาบาล
2. ผศ.ดร.จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย (รุ่น 6) สาขาการศึกษาพยาบาล
3. นางพัทยา ปั้นสุขสวัสดิ์ (รุ่น 1) สาขาผู้ปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล
4. นายประสพชัย ทองพิมพ์ สาขาผู้ปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล
5. ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ (รุ่น 4) สาขาผู้บริหาร
6. ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ (รุ่น 11) สาขาผู้บริหาร

 

ประจำปี 2559

1. รศ.ประคอง อินทรสมบัติ (ศิษย์เก่าฯกิตติมศักดิ์) สาขาการศึกษาพยาบาล
2. รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี (รุ่น 7) สาขาผู้บริหาร
3. ผศ.ดร.สิริพร ศศิมลฑลกุล (รุ่น14) สาขาผู้บริหาร
4. นางธิติดา ชัยศุภมงคลลาภ สาขาผู้ปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล
5. รศ.สุปาณี เสนาดิสัย (ศิษย์เก่าฯกิตติมศักดิ์) สาขาการบริการสังคม
6. รศ.ดร.สุภาพ อารีเอื้อ (รุ่น 14) สาขาการวิจัยทางการพยาบาล

 

 

 ประจำปี 2560

1. ศ.ดร.เกศินี โชติวานิช (รุ่น 19) สาขาการศึกษา
2. นางสาววาธินี คัชมาตย์ (รุ่น 7) สาขาผู้บริหาร
3. ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรม (รุ่น 5) สาขาผู้บริหาร
4. นางสาวอรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์ (รุ่น21) สาขาผู้ปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล
5. ดร.วณี ปิ่นประทีป (รุ่น3) สาขาบริการสังคม

 

 ประจำปี 2561

1. ศ.ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร (รุ่น15) สาขาการวิจัย
2. นางสาวสุวรรณี สิริเลิศตระกูล (รุ่น15) สาขาผู้ปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล
3. รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต (หลักสูตรมหาบัณฑิต สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2524) สาขาผู้บริหารการพยาบาล
4. รศ.ดร.อรสา พันธ์ภักดี (รุ่น 1) สาขาการบริการสังคม

 

 ประจำปี 2562

1. รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา (หลักสูตรมหาบัณฑิต สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2531) สาขาการวิจัย
2. ผศ.ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์(หลักสูตรมหาบัณฑิต สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2543) สาขาการศึกษา
3. รผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์(รุ่น 16) สาขาการศึกษา
4. นางสาวรัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ (รุ่น 26) สาขาผู้ปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล
5. ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ (หลักสูตรมหาบัณฑิต สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2529 สาขาผู้บริหาร
6. นางสาวจารุวรรณ ศรีอาภา (รุ่น13) สาขาบริการสังคม

 

 ประจำปี 2563

1. ศ.ดร.ดรุณวรรณ สุขสม (รุ่น12) สาขาการวิจัย
2. รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองคำ (รุ่น13) สาขาการศึกษา
3. นางสาวนพกาญจน์ วรรณโสภณ (รุ่น23) สาขาผู้ปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล
4. ผศ.ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช (รุ่น9) สาขาผู้บริหาร
5. นางสาวจารุวรรณ จารุสมบูรณ์ (รุ่น15) สาขาการบริการสังคม