โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแนะนำคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี วาระ พ.ศ. 2566 - 2569


 

พยาบาลรามาธิบดี … พยาบาลแห่งอนาคต … กับการบริหารในโลกยุคใหม่ … สู่ความยั่งยืนของสากล

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแนะนำคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี วาระ พ.ศ. 2566 - 2569

นำทีมโดย

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายบริหาร
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี เก็จกรแก้ว
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา มั่นคง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
 6. อาจารย์ ดร.จิราพร ไลนิงเกอร์
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลชาติ ดวงบุบผา
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ประอร ยังเจริญ
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศิลปวัฒนธรรม
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านนโยบายและแผน
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น น้อยอุดม
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านกิจการนักศึกษา
 12. อาจารย์ ดร.อัษฎาพร นิยมญาติ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านบริการวิชาการ
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
 14. อาจารย์ ดร.ซู้หงษ์ ดีเสมอ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านการคลัง
 15. อาจารย์ ดร.สุพรรณา ครองแถว
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
 16. รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภามาศ ผาติประจักษ์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านการบริหารทรัพย์สินและพัสดุ
 18. อาจารย์ ดร.ปิยวดี ทองยศ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านสื่อสารองค์กร

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต #สู่ความยั่งยืนของสากล #NursesoftheFuture