ประชุม เรื่อง การประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ปี 2565

ประชุม เรื่อง การประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (สำหรับอาจารย์พยาบาล)
วิทยากร อาจารย์ ดร.อภรชา ลำดับวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ท่านสามารถเข้าชมวิดีโอจาก Link ตามหัวข้อบรรยาย 1-5 ดังนี้

หัวข้อบรรยายที่ รายการ เข้าชมได้ตาม Link
1 ผลการตรวจประเมินจากสภาการพยาบาลในการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2 ผลการวิเคราะห์โอกาสพัฒนาในการดำเนินการของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ตามข้อเสนอแนะจากสภาการพยาบาล
3 รายงานผลการดำเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
4 การบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ปีงบประมาณ 2564-กลางปีงบประมาณ 2565
5 แนวทางการเขียนโครงการสำหรับรายวิชา เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ประชุม เรื่อง การประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน)
วิทยากร อาจารย์ ดร.อภรชา ลำดับวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ท่านสามารถเข้าชมวิดีโอจาก Link ตามหัวข้อบรรยาย 1-5 ดังนี้

หัวข้อบรรยายที่ รายการ เข้าชมได้ตาม Link
1 ผลการตรวจประเมินจากสภาการพยาบาลในการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2 ผลการวิเคราะห์โอกาสพัฒนาในการดำเนินการของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ตามข้อเสนอแนะจากสภาการพยาบาล
3 รายงานผลการดำเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
4 การบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ปีงบประมาณ 2564-กลางปีงบประมาณ 2565
5 แนวทางการเขียนโครงการ เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ