คณะกรรมการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี