บันทึกความเข้าใจ (MOU)

ลำดับ สถาบันที่ร่วมตกลงความร่วมมือ ระยะเวลาที่ตกลงความร่วมมือ ดาวน์โหลด
1 โรงพยาบาลท่าวุ้ง 5 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2566
2 กรมการแพทย์ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)) 1 พฤษภาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2567
3 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2568
4 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 2 กันยายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2567
5 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และบันทึกข้อตกลงแนบท้าย (ฉบับที่ 1)  8 กรกฎาคม 2564 - 8 กรกฎาคม 2569
6 โรงพยาบาลนครธน 15 ธันวาคม 2564 - 15 ธันวาคม 2569
7 โรงพยาบาลเมดพาร์ค 15 ธันวาคม 2564 - 15 ธันวาคม 2569
8 โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 20 เมษายน 2564 - 20 เมษายน 2571
9 โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2565 - 2567
10 โรงพยาบาลรามาธิบดี (หลักสูตรวุฒิบัตร) 4 มกราคม 2564 - 3 มกราคม 2567
11 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 31 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2570
12 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2570
13 โรงพยาบาลเสนา 1 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2570
14 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 31 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2570
15 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2571
16 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 19 มิถุนายน 2566 - 19 มิถุนายน 2570 
Thai