รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (มคอ.2) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (มม.2) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565
3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ฉบับ พ.ศ. 2566
Thai