การขอ DAR เอกสารคุณภาพ

วิธีขอ DAR เอกสาร
1. ดาวน์โหลดเอกสารเข้ามาในเครื่อง
2. กรอกข้อมูลในเอกสารส่วนที่ 1 ให้ครบถ้วน
3. บันทึกไฟล์ที่ตนเองแก้ไข
3. ส่งไฟลเอกสารที่แก้ไขแล้ว พร้อมเอกสารแนบอื่นๆ มาที่อีเมล wina.khw@mahidol.edu 

 

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขอดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารคุณภาพ (Document Actions Request : DAR) รูปแบบไฟล์ Microsoft word
2 แบบฟอร์มขอดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารคุณภาพ (Document Actions Request : DAR) รูปแบบไฟล์ PDF

 

รายงานผลดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารคุณภาพ (Document Actions Request : DAR) 
<
วันที่ขอ DAR ชื่อผู้ยื่นคำร้องขอ DAR ชนิดเอกสารขอ DAR ผลการพิจารณา
 8 กรกฎาคม 2567 นายจตุรงค์ เสริมสุข ขอสำเนา QP-30 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

16 กรกฎาคม 2567 

 รองศ่าสตราจารย์ ดร.สุปรีดา มั่นคง

RNED-F-044 (มม.3,MU.3) 

อยู่ระหว่างพิจารณา

 

Thai