การขอ DAR เอกสารคุณภาพ

วิธีขอ DAR เอกสาร
1. ดาวน์โหลดเอกสารเข้ามาในเครื่อง
2. กรอกข้อมูลในเอกสารส่วนที่ 1 ให้ครบถ้วน
3. บันทึกไฟล์ที่ตนเองแก้ไข
3. ส่งไฟลเอกสารที่แก้ไขแล้ว พร้อมเอกสารแนบอื่นๆ มาที่อีเมล wina.khw@mahidol.edu 

 

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขอดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารคุณภาพ (Document Actions Request : DAR) รูปแบบไฟล์ Microsoft word
2 แบบฟอร์มขอดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารคุณภาพ (Document Actions Request : DAR) รูปแบบไฟล์ PDF
Thai